Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Granty Wyszehradzkie

Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

Terminy składania wniosków:

W 2017 r. zaplanowano 4 terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Cele
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Obszary wsparcia
Każdy projekt powienien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:
1. Kultura i wspólna tożsamość.
2. Edukacja i budowanie potencjału.
3. Środowisko.
4. Wartości demokratyczne, media.
5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne.
6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza.
7. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka.
8. Rozwój społeczny.
Wyjaśnienie i doprecyzowanie powyższych obszarów znajduje się w przewodniku. –>

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4. Jeżeli o grant aplikuje organizacja z Ukrainy, partnerami projektu muszą być co najmniej trzy kraje V4.

Dofinansowanie

Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych). Grant wypłacany jest w transzach.

Czas trwania
Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty strategiczne – przez okres od 12 do 36 miesięcy.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych i – ogólnie – instytucji publicznych. Instytucje rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów.
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Więcej informacji –-> 
Kontakt –>