Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika w Dziale Technicznym na stanowisku robotnik wysoko wykwalifikowany – hydraulik/ciepłownik

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika w Dziale Technicznym
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
na stanowisku
robotnik wysoko wykwalifikowany – hydraulik/ciepłownik

 

 Zakres obowiązków:
1.    Nadzór i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w podległych obiektach.
2.    Usuwanie awarii powstałych po godzinach objętych obowiązkowym czasem pracy.
3.    Okresowe przeglądy stanu technicznego, konserwacja oraz drobne naprawy instalacji c.o. oraz wszystkich urządzeń wymiennikowni oraz kotłowni gazowych, zgodnie z instrukcjami ich obsługi.
4.    Wymiana uszkodzonych oraz montaż nowych części, podzespołów lub całych urządzeń w instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.

Wymagania:
1.    znajomość układów CO, CWU, kanalizacji,
2.    obsługa, umiejętność nastawiania sterowników TAC, Danfoss, Xentia,
3.    świadectwo kwalifikacji na urządzenia gazowe i ciśnieniowe.

Wniosek o zatrudnienie  na wyżej wymienionym stanowisku należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Sekretariat Uczelni, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (p. 261 w godz. 7.30 – 14.30) z dopiskiem „ oferta – hydraulik/ciepłownik” do dnia 31 lipca 2017 r.  wraz z następującymi  dokumentami:
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych wymagań,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną  na  rozmowę kwalifikacyjną.
 

[Wersja pdf]