Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP

 

Kierownik kursu: dr inż. Łukasz Wlazło

 

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie audytu wewnętrznego systemu zarządzania bhp. Absolwent będzie miał wiedzę z zakresu systemu zarządzania bhp oraz audytowania tego systemu, będzie potrafił korzystać z wiedzy do zaplanowania auditu oraz przygotowania raportu i prowadzenia działań poaudytowych.

 

Kurs skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia BHP i kierunków pokrewnych. Kurs obejmuje 14 godzin zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych. Kurs jest realizowany we ścisłej współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, którego pracownicy prowadzą zajecia. Nadzór merytoryczny nad kursem sprawuje Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.