Nabór wniosków w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Centrum Nauki  informuje, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków trwa od 18 września do 18 grudnia 2017 r. i jest podzielony na trzy etapy, które obejmują nabór wniosków o dofinansowanie, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania:
• od 18 września do 17 października,
• od 18 października do 16 listopada,
• od 17 listopada do 18 grudnia.

Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
• co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
• co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

W ramach konkursu środki zostaną podzielone w następujący sposób:
• 185 748 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
• 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).
 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju –>

Aktualności Konkursu_1/4.1.4/2017 „Projekty aplikacyjne” –>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463