Najlepsi z najlepszych! 2.0. – wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach

Do 24 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Najlepsi z najlepszych! 2.0. – wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

 

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem uczelni, która składa ofertę (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu);
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego przez lektora lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  3. posiada opinię opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz wykraczać poza dzień 30 września 2018 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW.