GOSPOSTRATEG – I konkurs otwarty

Dyrektor NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.

 

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:
• wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
• wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:
1.Pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu.
2.Pułapkę braku równowagi.
3.Pułapkę demograficzną.
4.Pułapkę słabości instytucji.

Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce lub tylko fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 150 mln PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 mln PLN i nie wyższe niż 30 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBiR –>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463