Powołanie Związku Uczelni Lubelskich

 

Rektorzy trzech lubelskich Uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej w dniu 4 lipca br. podpisali list intencyjny skierowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o zarejestrowanie Związku Uczelni Lubelskich.

 

 

 

Decyzja o powołaniu związku została poprzedzona uchwałami podjętymi przez Senaty Uczelni, które wyraziły aprobatę dla podejmowanych działań.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zauważył że: „Społeczności akademickie musiały dojrzeć do decyzji o współpracy opartej na związku. Dwadzieścia lat temu na spotkaniach w Lubelskim Towarzystwie Naukowym pojawiały się pierwsze wzmianki o realizacji wspólnych inicjatyw przez Uczelnie i wydziały. W tamtym okresie spotykało się to z daleko idącym oporem społeczności akademickiej, zwłaszcza naszej. To jeszcze było za krótko, każdy chciał się nacieszyć autonomią. Dzisiaj 20 lat po tym czasie na Senacie podejmowaliśmy uchwałę, która została przyjęta jednogłośnie, co świadczy o tym, że społeczność dojrzała do takich decyzji i wyzwań czasu.”

 

 

 

Uczelnie Lubelskie jako drugie w kraju, po Związku Uczelni Krakowskich, powołały Związek Uczelni Lubelskich.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Piotr Kacejko potwierdził że: „Związek Uczelni zaistniał jako pierwszy w Krakowie, przystąpiły do niego Akademia Górniczo Hutnicza, razem z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie. Do związku nie przystąpił Uniwersytet Jagielloński. My jesteśmy drugim w kraju ośrodkiem, który podjął dobrą inicjatywę”.

 

 

Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań. Związek Uczelni Lubelskich daje lepsze możliwości do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów, wspierania komercjalizacji wyników badań, upowszechniania i pomnażania osiągnięć w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, współpracy w zakresie wydawniczej Uczelni oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Mari Curie Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski stwierdził że: „Toczy się wielka rywalizacja o to, które Uczelnie będą pozyskiwały środki ministerialne, dlatego łatwiej nam będzie wspólnie występować o środki na duże projekty badawcze. Będziemy mogli wspólnie porozumiewać się co do sposobów realizacji. Zakładamy że w niedługim czasie to pole współpracy będzie poszerzone o dwie kolejne Uczelnie lubelskie”.

 

 

 

Współpraca w ramach Związku Uczelni Lubelskich obejmuje także wymianę informacji o zasobach kadrowych, dydaktycznych, wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń, monitorowania losów zawodowych absolwentów Uczelni i weryfikacji potrzeb rynku, ścisłej współpracy w zakresie kształcenia i pomocy biur karier, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, otwarcia na rozwój działalności artystycznej i kultury fizycznej.

 

 

 

 [ Informacja w Gazecie Wyborczej Lublin ]

 

 [ Relacja w Panoramie Lubelskiej ]