Przypomnienie o Programie „Dialog”

MNiSW jeszcze w 2016 roku ogłosiło konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
1.„Doskonałość naukowa”.
2.„Nauk dla innowacyjności”.
3.„Humanistyka dla rozwoju”.

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:
1) implementacji rozwiązań (wdrożenia mechanizmów) prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
2) pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką  a gospodarką;
3) wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych.

Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
Budżet: 20 mln zł/rok.
Dofinansowanie dla jednego projektu wynosi: od 100 tys. do 2 mln zł.

Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i będzie realizowany w latach 2016-2019.
Termin ostateczny: 30 czerwca 2019 r.
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463