Konkurs NCBiR na zwiększanie potencjału naukowo-badawczego

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania  4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

 

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

 

Dotacje można uzyskać na wsparcie prowadzenia badań w celu uzyskania innowacji produktowej lub procesowej. Przedstawiane przez konsorcja projekty muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe, jak również obowiązkowo wpisywać się w jeden z tematów określonych w  Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 000 000 PLN, w tym:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/

 

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki:

Izabela Czaja Banasiak tel. 81 445 69 68,

e-mail: