Komunikat – wnioski o stypendia doktorskie 2017

KOMUNIKAT

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 26 maja 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na stypendia doktorskie w roku 2017 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przeznacza się kwotę  123 480,-zł. 
 

Środki te przeznaczone są na kontynuację wypłaty stypendiów doktorskich przyznanych w 2016 r. oraz na wypłatę stypendiów, które przyznane będą na podstawie uchwały  nr 32/2011-2012.

 

Oznacza to, że w 2017 r. stypendium doktorskie przyznane zostanie 11 osobom na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (p. 248) w terminie do 23 czerwca br.

 

Przypominam, że zgodnie z § 2 uchwały nr 32/2011-2012 osoby ubiegające się o stypendium doktorskie składają wniosek adresowany do rektora zawierający dane osobowe kandydata do stypendium doktorskiego wraz z:

 
  1. opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego,
  2. opisem zakładanych celów naukowych i badawczych prowadzonych badań, których wyniki będą podstawą opracowania rozprawy doktorskiej,
  3. wykazem publikacji naukowych wraz z liczbą punktów uzyskanych za te publikacje (w przypadku publikacji przyjętych do druku wymagana jest informacja z wydawnictwa),
  4. wykazem odbytych staży naukowych krajowych i zagranicznych.
 

Do wniosku o przyznanie stypendium doktorskiego należy dołączyć uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej oraz oświadczenie o nie pobieraniu dotychczas stypendium doktorskiego.

 
REKTOR

/-/Prof.  dr hab. Zygmunt Litwińczuk

 
Załączniki