II Konferencja Naukowa pt. “Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”

 

11 maja 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się II Konferencja Naukowa  pt. „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”. Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

 

 

 

Jej głównym celem była promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii stanowisk pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Konferencja zebrała ponad 100 uczestników, reprezentowanych przez studentów, pracowników lubelskich uczelni a także przedstawicieli instytucji, takich jak: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

 

 

 

 

Gości i wszystkich uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz dr hab. inż. Halina Pawlak, a uroczystego otwarcie konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Następnie głos zabrali przedstawiciele wydziałów UP w Lublinie będących współorganizatorami konferencji: Prodziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Brygida Ślaska oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji,  prof. dr hab. Andrzej Marczuk. Dr inż. Józef Witczak odczytał list Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP Elżbiety Bożejewicz adresowany do uczestników Konferencji.

 

W sesji plenarnej konferencji wystąpili przedstawiciele instytucji nadzorujących, pracowników służby bhp oraz przedsiębiorstw oferujących aparaturę i usługi z zakresu bhp. 

 

Zaproszeni prelegenci prezentowali swoje referaty w dwóch sesjach prowadzonych przez dr inż. Józefa Witczaka (Prezes OS PSBHP w Radomiu) i mgr Katarzynę Fałek–Kurzynę (Inspektor PIP Lublin) oraz dr hab. Stanisława Lachowskiego (prof. nadzw. UMCS) i inż. Ilonę Hoincę.

 

 

 

 

W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadził zebranych Zdzisław Antoń, dyrektor KRUS Oddziału Regionalnego w Lublinie, który omówił aktualne dane dotyczące wypadkowości w rolnictwie. Andrzej Dziedzic, biegły sądowy z zakresu BHP, w swoim wystąpieniu podkreślał rolę ergonomii jako jeden z elementów przeciwdziałąjący wypadkom pracy rolniczej, zaś inspektor ochrony przeciwpożarowej Łukasz Kuty (firma BE-SAFE Łukasz Kuty)  omówił mechanizm samozapalenia produktów roślinnych, jako jedną z przyczyn notowanych w rolnictwie pożarów.

 

Z nowymi przepisami prawa pracy, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku zapoznała słuchaczy Katarzyna Fałek–Kurzyna – starszy inspektor PIP  w Lublinie. Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie Stanisław Olek w swoim wystąpieniu poruszył kwestię roli Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Z ciekawym referatem wystąpiła przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin Joanna Gałązka przybliżając słuchaczom cykl życia środków ochrony roślin oraz warunki bezpiecznego ich stosowania. Eugeniusz Hańczyn nadinspektor pracy PIP w Lublinie w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na człowieka jako najważniejszy a jednocześnie najsłabszy „element” procesu pracy, zaś  Ewelina Firlej przybliżyła problem dezaktywacji zawodowej osób starszych.

 

 

 

Spotkanie dało  także możliwość pozyskania praktycznej wiedzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego, roli służby bhp, czy odpowiedniego doboru środków ochrony dróg oddechowych i oznakowań bhp.  Tematyka ta poruszona byłą w wystąpieniach osób reprezentujących zarówno pracowników służby bhp – Józef Witczak i Piotr Kaczmarek (Prezes OSPSBHP), jak i branż oferujących sprzęt bhp – Jarosław Pietrzak (dyrektor ds. marketingu Filter Service sp. z o.o.), Mariusz Szczepankiewicz. 

 

Pozostali uczestnicy zaprezentowali swoje prace w trakcie trzech sesji plakatowych. Podczas tych sesji zostało przyznanych 5 wyróżnień za najlepsze prace i wystąpienia. Nagrody ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

 

 

 

Poza sesją plenarną uczestnicy Konferencji mogli wziąć udział w jednym z trzech warsztatów tematycznych z zakresu pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz radzenia sobie ze stresem.

 

Konferencja swoje powodzenie zawdzięcza pracy i zaangażowaniu studentów z Międzywydziałowego Studenckiego Koła  Naukowego Ergonomii i bhp oraz Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Środowiska (sekcja Higieny pracy). Studenci dbali o miłą atmosferę oraz dołożyli wszelkich starań, aby spotkanie integracyjne w Dworku Ziemiańskim na Felinie było miłym zakończeniem Konferencji.

II Naukowa Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” została zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.

 

Zorganizowanie jej było możliwe dzięki wsparciu takich firm i instytucji jak: Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Bayer Bayer CropScience Polska, Timac Agro Polska, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów miasta Lublin, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Grupa Interlis z Kalisza, Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Drukarnia Dako, Sipma.

 

Konferencję wsparli również: Zakłady Mięsne „Jasiołka”, Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Cukiernia GRELA, Lubella, As-Babuni, Herbapol Lublin S.A., Develey, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Hortex Ryki.