Konferencja “Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania”

 

W dniach 11-12 maja 2017 roku w Krasnobrodzie odbyła się międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowa „Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania.”

 

Została ona zorganizowana przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych przy współudziale Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejscem obrad było Szczególną okazję do jej zorganizowania stanowiła mijająca 25 rocznica istnienia dwóch roztoczańskich parków krajobrazowych: Szczebrzeszyńskiego i Południoworoztoczańskiego.

 

 

 

 

 

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszło szerokie grono naukowców z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:  Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Jego Magnificencja prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Celem konferencji było przedstawienie walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych Roztocza polskiego i ukraińskiego, a w szczególności Szczebrzeszyńskiego i Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, prezentacja regionalnych parków krajobrazowych Ukrainy oraz problematyki ich funkcjonowania, a także ukazanie potencjału parków krajobrazowych, jako czynnika rozwoju gospodarki turystycznej, również w aspekcie międzynarodowym. W konferencji udział wzięło blisko 70 osób.

 

 

 

Wśród uczestników liczne grono stanowili przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i Ukrainy: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na czele z prof. dr hab. Eugeniuszem R. Grelą – prorektorem ds. organizacji i rozwoju uczelni UP w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. Jacek Łapiński – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki  i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – dr Anna Cwener, dr Grażyna Szymczak oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie – dr Jurij Zinko i inż. Oksana Szewczuk. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Grzegorzem Kapustą.

 

 

 

 

Następnie rozpoczęła się I sesja referatowa. Prowadził ją prof. dr hab. Bogusław Sawicki – kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji UP w Lublinie, a jednocześnie przewodniczący Rady ZLPK i współorganizator konferencji. On też wygłosił pierwszy referat dotyczący obszarów prawnie chronionych Roztocza, jako ważnego czynnika rozwoju gospodarki turystycznej, w którym zwrócił szczególną uwagę na potencjał parków krajobrazowych dla rozwoju przyjaznych przyrodzie form turystyki, jak eko i agroturystyka. Kolejne sesje przyniosły wiele ciekawych wniosków. 

 

Międzynarodową konferencję naukową „Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania” należy uznać za udaną. Spełniła ona postawione przed nią cele. Była czasem nie tylko poszerzania wiedzy na temat roztoczańskich parków krajobrazowych, ale także okazją do dyskusji i wymiany poglądów oraz do nawiązania współpracy międzynarodowej, której owoce z całą pewnością będzie okazja oglądać w niedalekiej przyszłości.

 

 

 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych