Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Nadanie  tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Janowi Jankowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nagrody za działalność naukową oraz wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym  to najważniejsze wydarzenia obchodów pierwszego Święta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które odbyło się 18 maja 2017 r.

[ PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ ]

Rozpoczynając uroczystość, JM Rektor, profesor Zygmunt Litwińczuk, wyraził nadzieję, że ustanowione w tym roku po raz pierwszy Święto Uniwersytetu, wpisze się w tradycję społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na stałe. Zgodnie z zapisem w Statucie, Święto to będzie przypadać każdego roku w trzeci czwartek maja.

Również po raz pierwszy odbyło się wręczenie Nagrody Naukowej Rektora, która jest formą  wyróżnienia pracowników za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i współpracę ze środowiskiem biznesowym. Wyniki pracy Kapituły, która zajmowała się oceną złożonych wniosków, przedstawił jej Przewodniczący, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

Nagroda ta została przyznana w trzech kategoriach:

1. za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu Impact Factor,

którą otrzymał zespół w składzie prof. dr hab. Dariusz Dziki, dr hab. Renata Różyło, dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, dr hab/ Michał Świeca
za pracę pt. „Current trends in the enhancement of antioxidant activity of wheat bread by the addition of plant materials rich in phenolic compounds”

2. za publikację o największej liczbie cytowań

przyznaną dr hab. Dariuszowi Kolwaczykowi i prof. dr hab. Barbarze Baraniak
za pracę pt. „Effects of plasticizers, pH and heating of film-forming solution on the properties of pea protein isolate films”

3. nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne,

którą otrzymał zespół autorów pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Gruszeckiego:
prof. dr hab. Czesława Lipecka, dr hab. Anna Szymanowska, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr Krzysztof Patkowski, dr Marek Szymanowski, dr Monika Greguła-Kania, dr Wiktor Bojar, mgr inż. Paulina Dudka, mgr inż. Katarzyna Wiercińska, mgr inż. Mirosław Frydrych

za przedsięwzięcie badawcze: „Wytworzenie syntetycznej linii owiec dla potrzeb praktyki rolniczej i doświadczalnictwa zootechnicznego”

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni –  prof. dr hab. Eugeniusz Grela  przedstawił osiągnięcia Doktorów Habilitowanych, a następnie JM Rektor wręczył dyplomy dla:

dr hab. Barbara  HAWRYLAK-NOWAK  (Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)

dr hab. Aneta NOWAKIEWICZ (Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,  Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Dr hab. Karolina WÓJCIAK  (Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii)

Dr hab. Dariusz KOWALCZYK  (Katedra Biochemii i Chemii Żywności,  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii)

Najważniejszą część uroczystości czyli nadanie tytułu doktora honoris causa rozpoczęło odczytanie przez prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Halinę Buczkowską uchwały w tej sprawie  Senatu UP w Lublinie z dnia 24 marca 2017 r.

Laudację wygłosiła  Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Joanna Barłowska.

Profesor Jan Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą z zakresu hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje 215 oryginalnych prac twórczych oraz 12 przeglądowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych o łącznej liczbie punktów wg list MNiSW równej 3700, i sumarycznym IF przekraczającym 130. Spośród tych opracowań, 136 zamieszczonych jest w bazie Web of Science, które zostały zacytowane 849 razy, a Indeks Hirsza wynosi 15. Jest również współautorem 16 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na wyróznienie zasługuje, wydany pod redakcją Profesora podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu” (PWRiL, 2012).

Do jego najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985-1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia tego gatunku ptaków, a także opracowanie nowych  programów żywienia indyków rzeźnych, zwiększających efektywność odchowu i dobrostan ptaków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.   Dzięki doskonałej znajomości praktycznych problemów drobiarstwa oraz efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi, większość wyników badań Jego Zespołu jest na bieżąco wdrażana do praktyki. Katedra Drobiarstwa od wielu lat jest liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Doktor Honoris Causa UP w Lublinie, prof. Jan Jankowski wygłosił wykład pt.  „Meleagris gallopavo – historia i teraźniejszość”.

„Meleagris gallopavo, czyli indyk zwyczajny, jest jednym z dwóch gatunków indyków dzikich żyjących w amerykańskich lasach. Drugi gatunek, Meleagris ocellata – indyk pawi, żyjący wyłącznie w tropikalnych lasach półwyspu Jukatan, nie ma praktycznie żadnego znaczenia gospodarczego. (..)

Do Polski indyki sprowadzono ok. 1560 roku. W różnych przekazach pojawiają się jako „dziwna i zaskakująca nowość’, także „rzadka i cenna”. (..) Podczas procesu adaptacji indyków w Europie w ich upierzeniu pojawiały się pióra różniące się barwą od dotychczasowej. Wykorzystując to zjawisko, poprzez stosowanie odpowiedniego doboru, wytworzono wiele nowych europejskich odmian indyków. (..)

W 2016 roku Polska stała się największym producentem mięsa indyczego w Europie i trzecim, po USA i Brazylii, w świecie. Globalna roczna produkcja mięsa indyczego w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła trzykrotnie i wynosi aktualnie ok. 5,7 mln ton, stanowiąc 5,2% produkcji mięsa drobiowego, z czego prawie połowa produkowana jest w USA. W Polsce w ostatnich pięciu latach produkcja indyków wzrosła o ponad 50%, do ok. 460 tys. ton, stanowiąc ok. 18% mięsa drobiowego.”

Na zakończenie uroczystości wybrzmiał hymn akademicki Gaudeamus Igitur.

Fot. Maciej Niedziółka, UP w Lublinie

Fot. dzięki uprzejmości: Paweł Tusiński / Artiso.pl – Fotografia i strony www

Film z uroczystości:

___________________________________________________________

[ Relacja w Panoramie Lubelskiej TVP Lublin ]