Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Warzywnictwa i  Roślin Leczniczych.

ODz.11/4/2016-2017

 

 

 

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu logo


DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I

ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE

ogłasza

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych.

 

Warunki konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie ogrodnictwo
 • co najmniej 12-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, w tym 7 lat na stanowisku wykładowcy lub adiunkta uzyskując pozytywne oceny w pracy dydaktycznej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie warzywnictwa, zielarstwa i informatyki
 • osiągnięcia w kierowaniu pracami dyplomowymi studentów
 • dorobek naukowo-badawczy z zakresu warzywnictwa zgodny z treściami kształcenia przedmiotów obejmujących warzywnictwo i zielarstwo

 

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie
 • wykaz dorobku naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póź. zm.)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, ul Akademicka 13, pok. 454 do dnia 7 czerwca 2017 r.

 

 

D Z I E K A N

 /-/ prof. dr hab. Zenia Michałojć