Program wspierania studiujących w Lublinie laureatów i finalistów olimpiad i turniejów


Urząd Miasta Lublin zaprasza laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin do nasyłania zgłoszeń do programu stypendialnego.


Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w terminie do 31 marca 2017 r., w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)    ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;

2)    uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);

3)    jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;

4)    w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

Uchwała i wzór wniosku ustalony zarządzeniem nr 29/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, dostępne są również na stronie Urzędu Miasta Lublin:

http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/najlepsi-zostaja-w-lublinie-nabor-wnioskow-o-stypendium-do-31-marca,88,1082,1.html

 

 

red.