Nabór wniosków w konkursie Miniatura 1

Od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1.
W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na zrealizowanie pojedynczego zadania badawczego.
Konkurs ma na celu wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.

Do konkursu Miniatura 1 można zgłaszać wnioski:
•które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
•których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania;
•których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;
•które nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie;
•które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Wnioski mogą być składane przez osoby, które:
•uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
•nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
•w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 1 można znaleźć na stronie internetowej NCN.