Pisemny przetarg nieograniczony na dzierzawę gruntów

 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

20 -950 LUBLIN, UL. AKADEMICKA 13

TEL. 081/445 – 66 – 22 FAX I 081/ 533 35 49,

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z ZABUDOWANIAMI NA OKRES 5 LAT STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, POŁOŻONYCH W PARCZEWIE.

 

W skład nieruchomości rolnej wchodzą działki o nr:152,153,154,155,156,157, 213 i 214, stanowiące użytki rolne kl. IV b, V i VI o łącznej powierzchni 25,8918 ha oraz zabudowania gospodarcze wraz z zapleczem socjalnym. MINIMALNA WYSOKOŚĆ  CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ROCZNEGO WYNOSI RÓWNOWARTOŚĆ:  10,0 dt (KWINTALI) PSZENICY za 1,00 ha GRUNTÓW.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz dowodem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem: PRZETARG  – POLOWA STACJA DOŚWIADCZALNA” Oferent jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 792,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote ) na konto bankowe UP w Lublinie

 

nr: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353
 

Oferty można składać osobiście w pokoju 261 (Sekretariat Uczelni, budynek Rektoratu) lub pocztą na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20- 950 Lublin, z  dopiskiem:
 

"PRZETARG  – POLOWA STACJA DOŚWIADCZALNA”

do dnia 05. 04. 2017 r.
 

Oferta winna zawierać stawkę  rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha wyrażoną w decytonach pszenicy  cyfrą oraz słownie i oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06. 04. 2016 roku o godzinie 1000, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Sala Kolegialna).

 

O wynikach przetargu Wydzierżawiający powiadomi oferentów na piśmie. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało te samą stawkę czynszu, prowadzący przetarg będzie kontynuował przetarg w formie licytacji, a minimalna kwota przebicia będzie wynosiła 0,5 dt pszenicy za 1 ha. Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni na wskazane konto. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upływie terminu składania ofert, lub po rozpoczęciu przetargu, a także jeżeli wybrany oferent który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

 

Stawka czynszu nie może być niższa niż  jego  wartość  minimalna.

Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje stawki równej co najmniej wartości minimalnej czynszu.

 

Zastrzega się prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, jak również odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

 

PLIKI DO POBRANIA W FORMACIE MICROSOFT WORD: