powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa przekracza 130 tys. euro na dostawę odczynników chemicznych dla Akademii Rolniczej w Lublinie z podziałem na dwie części: część I dostawa odczynników chemicznych podstawowych, część II dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych