powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 60 tys. euro na dostawę leków oraz innych środków medycznych