zatwierdzenia wzoru umowy dotyczącej warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i  opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości tych opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zawieranych ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od roku akademickiego 2015/2016