Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ogłasza przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej
zlokalizowanej w Domu Studenckim „Manhattan” w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 33.

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest najem 120 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze w Domu Studenckim „Manhattan” w Lublinie w dzielnicy Felin przy ul. Dobrzańskiego 33.

Wysokość minimalnego miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 1200 zł. (słownie jeden  tysiąc dwieście złotych), powiększony o obowiązujący podatek VAT. Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji wg. wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS.

Do czynszu będzie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości oraz za zużytą energię elektryczną wg. wskazań podlicznika.

Okres dzierżawy wynosi 3 lata liczone od dnia podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać oferowaną kwotę czynszu netto i brutto oraz informacje na temat zakresu działalności jaka ma być prowadzona na wynajmowanej powierzchni wraz z kopią dokumentów rejestrowych firmy (NIP, Regon, wydruk z rejestru przedsiębiorców).

Informację na temat powierzchni można uzyskać u pracowników Biura domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego pod nurem tel. 81 461-07-39 lub 81 461 07 33.

Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty  zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Wynajem powierzchni użytkowej DS  „Manhattan”  do dnia 10 września 2021r. do godz. 1000   osobiście  w sekretariacie Uczelni pok. 261, w budynku Rektoratu przy ul. Akademicka 13 w Lublinie lub przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 lub drogą elektroniczną  na adres: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl. (w miarę możliwości prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 września 2021r. o godzinie 10:15.

Zastrzeżenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.

Projekt - Umowa najmu lokalu użytkowego 2021
Zobacz