Przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Lublin, 06.07.2021 r.  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20 – 950 Lublin,  ul. Akademicka 13

 

 Ogłasza

drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się :
2 kombajny, rozsiewacz nawozów, siewnik do zboża, przetrząsaczo-zgrabiarka,
2 kultywatory, 2 wozy paszowe, obcinarka do cebuli i ciągnik Ursus

 

Środki rzeczowe stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na terenie Uczelni:

–   Uhrusk 1, 22-230 Wola Uhruska , Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku.

Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku umożliwia obejrzenie i zapoznanie się ze stanem technicznym  sprzętu rolniczego w dniach od 12.07.2021 r. do  15.07.2021 r. w godz.  8 – 13.

Kontakt :  dr inż. Dariusz Juszczak  tel. 798 955 415

Cena ofertowa brutto nabycia środka rzeczowego podana w ofercie nie może być niższa
od jego wartości  ustalonej przez rzeczoznawcę.  

Oferty można składać do dnia 21.07.2021 r. do  godz. 1000 w Budynku Rektoratu, Lublin
ul. Akademicka 13, Sekretariat Uczelni pok. 261.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2021 r. godz. 1030 w budynku Agrotechniki II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, pok. 206.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z podaniem nazwy sprzętu
oraz oferowaną ceną brutto zakupu.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Wadium w wysokości 10% wartości  sprzedawanego sprzętu należy wpłacić do dnia 19.07.2021 r. na rachunek bankowy sprzedającego  Bank Pekao S.A. nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 z dopiskiem: wadium przetarg  na sprzedaż środka trwałego

Wadium wpłacone przez oferenta który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia środka. Pozostałym oferentom którzy oferowali niższe ceny, wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent wygra przetarg, lecz nie wpłaci pozostałej kwoty stanowiącej równowartość oferowanej ceny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
na konto:

Bank Pekao S.A. nr 55124054971111000050116807

 

Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, pok. 206, Lublin ul. Akademicka 15 , tel.  81 445 65 35 w godz.: 8 – 14.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Lp.

Nazwa maszyny

Rok produkcji

Numer inwentarzowy

Wartość rynkowa obiektu (brutto)

Uwagi

1

Kombajn zbożowy Bizon Z5050

1974

T0782/594/10882

7 527,60 zł

Niesprawny (brak możliwości uruchomienia w dniu oględzin)

2

Kombajn zbożowy Bizon Z5056

1977

T0782/594/10883

9 409,50 zł

Niesprawny (brak możliwości uruchomienia w dniu oględzin)

3

Rozsiewacz nawozów SULKY

1996

T0782/591/10900

799,00 zł

DRX1804

4

Siewnik do zboża rzędowy I

1984

T0782/591/10889

543,15 zł

 

5

Przetrząsaczo zgrabiarka

 

 

430,95 zł

7 gwiazd

6

Kultywator

 

 

351,05 zł

brak numerów

7

Kultywator

 

 

394,40 zł

brak numerów

8

Wóz paszowy

1999

T/456/599

1 829,20 zł

 

9

Wóz paszowy

1999

T/457/599

1 829,20 zł

 

10

Obcinarka do cebuli

 

 

           –    zł

cena złomu

11

Ciągnik Ursus 1204

1981

CHV 1838

2 634,15 zł

zdekompletowany