Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza nabór otwarty
na stanowisko asystenta
w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Ukończone studia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub Biotechnologia, średnia z pięcioletniego okresu studiów nie niższa niż 4.0;
 2. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia;
 3. Dorobek publikacyjny z zakresu analizy tekstury oraz właściwości reologicznych produktów mleczarskich, w tym czasopismach z listy JCR;
 4. Potwierdzone odpowiednimi dokumentami krajowe i/lub zagraniczne szkolenia w zakresie technologii żywności i żywienia i/lub biotechnologii;
 5. Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (aktywny udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych);
 6. Potwierdzona certyfikatem bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1), umożliwiająca pisanie i organizację procesu edytorskiego artykułów naukowych oraz dodatkowo realizację zajęć dydaktycznych w tym języku;
 7. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 2. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 3. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z późń. zm.;
 5. Oświadczenie o tym, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, ul. Skromna 8, pok. 17 (tel. 81 462 33 88) w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w  Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ul. Skromna 8 (tel. 81 462 33 44)

treść ogłoszenia jako skan (.jpg)
Zobacz