Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta
w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

I Wymagania kwalifikacyjne

 1. Wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku dietetyka i/lub Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (średnia ocen z pięciu lat studiów minimum 4,0).
 2. Biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).
 3. Potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).
 4. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.


II Dodatkowe kwalifikacje

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem na stanowisku dietetyk.
 2. Gotowość do obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej dotyczącej badań nad żywnością oraz wykorzystania modeli badawczych wykorzystywanych w badaniach dietetycznych w tym:
 • chromatografów cieczowych,
 • spektrofotometrów (UV/VIS, fluorometrycznych),
 • czytników ELISA ( ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay),
 • spetroskopów np. FT-IR,
 • hodowle zwierząt laboratoryjnych.
 1. Dorobek publikacyjny z zakresu dietetyki, technologii żywności i żywienia, w tym w czasopismach z listy JCR


III Wykaz wymaganych dokumentów:

 życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

 1. kopie dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe  oraz  wykształcenie,  w  szczególności dyplomów:  ukończenia  studiów  wyższych;
 2. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji  z  informacją  o klasyfikacji  punktowej:  Impact  Factor,  MEiN;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,

 
IV Wymagane oświadczenia: 

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie’’;
 6. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez UPL, zawartych w  treści  ogłoszenia  o  pracę  na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka”.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 462-33-88) w terminie do 30.10.2021 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo badawczych można uzyskać w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka; ul. Skromna 8 (tel. 462-34-00).

DZIEKAN
Prof. dr hab. Waldemar Gustaw 

skan ogłoszenia str. 1 (.jpg)
Zobacz
skan ogłoszenia str. 2 (.jpg)
Zobacz