Wyniki rekrutacji na stanowisko Stypendysty/Doktoranta w projekcie pn. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtdna w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych

Komisja stypendialna, której przewodniczącą była Pani prof. dr hab. Brygida Ślaska, kierownik projektu OPUS 18 pt. „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtdna w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych” o nr 2019/35/B/NZ5/00775
oceniła dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów ubiegających się o stanowisko stypendysty/doktoranta, ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w skali punktowej zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki  (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Stypendium zostało przyznane Pani Kai Ziółkowskiej z zastrzeżeniem uzyskania statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w aktualnie trwającym naborze na rok akademicki 2023/2024.