Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt

 • Skład osobowy Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

  Na podstawie art. 25 ust 3. Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych Rada Wydziału powołała Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt, w następującym składzie:

  Prof. dr hab. Leszek Tymczyna – przewodniczący
  Dr hab. Andrzej Jakubczak prof. Uczelni
  Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – od 16.12.2016
  Dr inż. lek.wet. Paweł Różański – od 16.12.2016
  Dr hab. prof. nadzw. Brygida Ślaska – do 16.12.2016
  Dr hab Monika Budzyńska – do 16.12.2016

  Rada Wydziału powierzyła Zespołowi Doradczemu ds. Dobrostanu Zwierząt realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.

 • Zadania Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt:

  Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. wydziałowy zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:
  1) udzielaniu porad:
  a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
  c) w sprawie:
  – znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
  – prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
  d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
  2) opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
  3) monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
  4) monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;
  5) zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
  6) kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.
  7) Przy wykonywaniu zadań określonych w punkcie 1 zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt współpracuje z lekarzem weterynarii, z którym Wydział podpisał umowę;
  8) Zespół sporządza dokumentację obejmującą w szczególności wskazanie działań, jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przy wykonywaniu zadań określonych w pkt 1, przekazują ją podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

 • Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/266/1)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1714)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1934/1)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz.U. 2016 poz. 2139)
  • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 127)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1652)

  Zestawienie wzorów dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (strona BIP MNiSW) oraz inne wzory dokumentów na stronach MNiSW oraz LKE w Lublinie:
  http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

 • Adres Lokalnej Komisji Etycznej

  Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

  ul. Akademicka 13

  20-950 Lublin