Studenckie Koło Naukowe Hodowli i Biotechnologii Świń

SKN Hodowli i Biotechnologii Świń (SKN HiBŚ) zostało zarejestrowane 8 października 2021 r. Wcześniej funkcjonowało jako Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Opiekunem SKN HiBŚ jest prof. dr hab. Marek Babicz. Działalność naukowa Sekcji, a obecnie SKN ma wieloletnie tradycje. Do roku 1999 opiekunem naukowym była Pani dr Krystyna Lecyk, osoba niezwykle energiczna i oddana studentom, którzy pod jej kierunkiem doskonalili swoje umiejętności naukowo-praktyczne, uczestnicząc w wielu konferencjach i konkursach krajowych, jak też zagranicznych. Wpajała również studentom szacunek do rodzimej kultury i tradycji, organizując szereg spotkań i wyjazdów krajoznawczych połączonych z praktycznymi wizytami w jednostkach związanych z hodowlą i produkcją świń. Od roku 1999 tradycje te kontynuuje prof. dr hab. Marek Babicz.

SKN HiBŚ zrzesza studentów różnych Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie m.in. Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Medycyny Weterynaryjnej, Agrobioinżynierii, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

Badania naukowe studentów działających w SKN Hodowli i Biotechnologii Świń skupiają się na aspektach hodowli i produkcji trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, w tym hodowli zachowawczej świń rodzimej rasy puławskiej,
  • określeniu czynników determinujących wartość użytkową i hodowlaną świń ras krajowych: wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej i puławskiej,
  • wartości rzeźnej i jakości mięsa świń,
  • behawioru poszczególnych grup technologicznych świń,
  • dobrostanu świń w aspekcie wykorzystania różnych materiałów do konstrukcji elementów (zabawek) ograniczających stres u świń,
  • alternatywnego wykorzystania trzody chlewnej np. w gospodarstwach agroturystycznych, animaloterapii i in.

Wyniki badań własnych studenci prezentują na międzynarodowych i krajowych seminariach studenckich kół naukowych, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

Działalność naukowa jest również nagradzana stypendiami JM Rektora UP w Lublinie, Marszałka woj. lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki).

Studenci angażują się także w działania popularyzujące naukę (m.in. Lubelski Festiwal Nauki) oraz reprezentują UP w Lublinie na różnego rodzaju spotkaniach regionalnych i krajowych.

Członkowie SKN HiBŚ uczestniczą w kursach i szkoleniach tematycznych. Biorą również udział w wyjazdach terenowych, które mają na celu zwiększenie wiedzy z zakresu hodowli i chowu świń, odbycia praktyk i staży, ale też poznanie kultury regionu Lubelszczyzny i innych interesujących historycznie i kulturowo miejsc w kraju.

Wszystkich zainteresowanych studentów zapraszamy do współpracy!

Kontakt: e-mail: , osobiście: Collegium Zootechnicum (Rektorat) pok. 109, przez fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/skn.hodowli.i.biotechnologii.swin/