Niezmiernie miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dn. 24 lipca 2023 r.  prof. dr hab. Justyna Batkowska, otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo .

Prof. dr hab. Justyna Batkowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. W 2005 r. obroniła pracę magisterską pt. „Masa ciała indyków żywionych mieszankami bez natłuszczania i natłuszczanymi oraz paszami gospodarskimi”, zaś w 2010 r. pracę doktorską „Ocena przydatności indyczek ciężkich i średniociężkich do chowu ekstensywnego”. Promotorem obu prac był prof. dr hab. Antoni Brodacki. W lipcu 2018 r. Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nadała dr inż. Justynie Batkowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika za monotematyczne osiągnięcie publikacyjne pt. “Wpływ systemu utrzymania i grupy genetycznej kur na ich użytkowość oraz jakość pozyskiwanego mięsa i jaj”.

Prof. dr hab. Justyna Batkowska pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku specjalisty w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu w ramach Projektu „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” (nr POIG.01.01.02-014-090/09). Od 2010 r. pracowała jako asystent, a następnie adiunkt (2011 r.) w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2018 r. zajmowała stanowisko profesora uczelni w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, pełniąc także funkcję kierownika Zakładu Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa (od 2021 r.). W trakcie pracy zawodowej odbyła 7 staży naukowych w tym 2 w Department of Animal Anatomy, Histology and Pathomorphology at National University of Life and Environmental Science of Ukraine w Kijowie, brała też udział w 21 szkoleniach m.in. z zakresu opracowywania danych doświadczalnych i dobrostanu ptaków.

Autorka i współautorka 75 oryginalnych prac badawczych (50 w czasopismach z listy JCR), 12 przeglądowych, 76 rozdziałów monografii, 36 artykułów popularnonaukowych i 140 doniesień konferencyjnych (IF 97,818, 3996 pkt. MEiN, indeks Hirscha = 10). Promotor w 3 przewodach doktorskich, w tym jednym anglojęzycznym i jednym w trakcie realizacji, wypromowała także 77 dyplomantów: 1 licencjatkę, 30 inżynierów i 46 magistrów. Była powołana na recenzenta w 3 postępowaniach habilitacyjnych i 2 w sprawie nadania stopnia doktora. W ramach działalności badawczo-naukowej współpracuje z 4 naukowymi jednostkami zagranicznymi i 7 krajowymi. Brała udział w realizacji 8 projektów badawczych, obecnie kieruje realizacją projektu „Szczęśliwy kurczak premium w ziołowym standardzie” finansowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prof. dr hab. Justyna Batkowska jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ) i członkiem Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA), przewodniczącą rady naukowej Animal Science and Genetics (dawniej Roczniki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego) oraz członkiem komitetów redakcyjnych 4 czasopism naukowych. Ponad 200 razy pełniła funkcję recenzenta prac złożonych do publikacji w ok. 60-ciu czasopismach naukowych, w znakomitej części o zasięgu międzynarodowym.

W ramach działalności na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Justyna Batkowska prowadzi wiele przedmiotów dydaktycznych, w przypadku 14 z nich jest osobą odpowiedzialną za przedmiot. Moduły tematycznie nawiązują do zagadnień związanych z chowem i hodowlą zwierząt, genetyką populacji i metodologią badań. Realizuje Ona także zajęcia w języku angielskim oraz w ramach studiów podyplomowych (UP w Lublinie) i szkoleń specjalizacyjnych (PIWet-PIB w Puławach). Jest przewodniczącą Zespołu ds. Wizerunku i Promocji, członkiem Kolegium Wydziału oraz Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo, a także Rad Programowych kierunków Zootechnika (Wydz. Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) i Bioinżynieria (Wydz. Agrobioinżynierii). Jako Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+ (od 2018 r.) nadzoruje realizację zajęć dydaktycznych studentów krótkoterminowej wymiany międzynarodowej, była także opiekunem praktyk doktorantów zagranicznych. Od 2016 r. była opiekunem Sekcji, a od 2020 r. samodzielnego Studenckiego Koła Naukowego Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu (BHiUD). SKN działa pod patronatem Krajowej Rady Drobiarstwa i zrzesza studentów z 4 wydziałów i 8 kierunków studiów. Dorobek członków SKN obejmuje zarówno prace w czasopismach z listy JCR, jak również w czasopismach nie indeksowanych (25), rozdziały monografii (76), artykuły popularnonaukowe (31) i doniesienia konferencyjne (85). SKN otrzymało dofinansowanie MEiN ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (Nr SKN/SP/496740/2021; kwota 54 912 zł) na realizację projektu pt. „Wzbogacenie środowiska jako element poprawy dobrostanu przepiórki japońskiej”, a także w 2 konkursach wewnętrznych (2020 r. – Wpływ różnych metod przechowalnictwa białka jaj kurzego na jego cechy jakościowe, technologiczne oraz aktywność lizozymu; 2022 r. – Analiza anatomopatologicznych zmian rozwojowych zarodków kurzych). Od początku działalności członkowie SKN BHiUD uzyskali w sumie ponad 100 różnych stypendiów, w tym JM Rektora dla Najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, a także 7 stypendiów Ministra Edukacji i Nauki.

12-krotnie, jako promotor, wyróżniana przez PO WPSA oraz Polskie Towarzystwo Zootechniczne nagrodami w ogólnopolskich konkursach na najlepsze prace magisterskie, 3- krotnie indywidualną nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za osiągniecia naukowe i działalność dydaktyczną, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Zdjęcie: Maciej Niedziółka /DRiP