Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
 
na stanowisko asystenta
w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii
 
wymagania stawiane Kandydatom:
wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunkach studiów związanych
z dziedziną nauk rolniczych;
dorobek publikacyjny (dobrze widziany wielodyscyplinarny) z zakresu żywienia zwierząt,
jakości żywności, dietetyki, oraz zagadnień pokrewnych, w tym w czasopismach z listy JCR – udokumentowany spisem publikacji, punktacją wg listy MNiSW oraz wskaźnikiem IF;
predyspozycje i doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną;
udokumentowane dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w pracy, w tym laboratoryjnej;
ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania wniosków, zasad finansowania projektów badawczych ze środków zewnętrznych (pozauczelnianych);
potwierdzona certyfikatem (min. B2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie i organizację procesu edytorskiego publikacji naukowych oraz dodatkowo realizację zajęć dydaktycznych w tym języku;
dobrze widziana biegła umiejętność posługiwania się dodatkowym językiem obcym, innym niż język angielski;
biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej;
umiejętność współpracy w zespołach badawczych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.
 
wykaz dokumentów:
podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
wykaz dorobku naukowego,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/
oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 
Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.05.2021r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).
 
Dziekan
/-/ Prof. dr hab. Joanna Barłowska