Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

 w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

 

 

wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunkach biologia, biotechnologia, mikrobiologia lub weterynaria
 • udokumentowana wiedza i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych (np. sekwencjonowanie DNA i identyfikacja molekularna bakterii i grzybów – testy API, barwienie, PCR, analizy cytotoksyczności
 • umiejętność pobierania próbek i badań mikrobiologicznych środowiska – powierzchni, powietrza, produktów
 • pożądane doświadczenie zawodowe w formie staży, szkoleń lub pracy w zdobyciu w/w umiejętności
 • umiejętność obsługi obsługi programów MS Office, In Design, analizy danych badań naukowych
 • dorobek publikacyjny z listy JCR
 • umiejętność współpracy w zespołach badawczych w tym w charakterze interdyscyplinarnym
 • umiejętność przygotowywania prezentacji

 

wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)  (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.06.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11). Decyduje data wpłynięcia dokumentów.

 

Dziekan

/-/ Prof. dr hab. Joanna Barłowska