Konkurs na stanowisko Stypendysta- Doktorant
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 Nazwa stanowiska: Stypendysta – Doktorant (k/m)

Wymagania stawiane kandydatom:

 Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera uzyskany na kierunku biotechnologia, zootechnika, biologia, bioinformatyka lub kierunku pokrewnym.

 1. Kandydat obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024, w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/) i otrzymać status „doktoranta” przed przyznaniem stypendium.
 2. Zainteresowanie pracą naukową.
 3. Wiedza, umiejętności i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej.
 4. Umiejętność obsługi programów bioinformatycznych w analizach z zakresu biologii molekularnej.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 6. Mile widziany: dorobek naukowy Kandydata z zakresu genomiki, epigenetyki, biologii molekularnej, onkogenomiki – udokumentowany spisem publikacji, oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej i analizach bioinformatycznych z zakresu biologii molekularnej.
 7. Ogólne kompetencje – zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS 18 (NZ5), pt. „IDENTYFIKACJA I FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA MUTACJI mtDNA W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH GRUCZOŁU MLEKOWEGO U PSÓW NA PODSTAWIE BADAŃ GENOMICZNYCH, EPIGENOMICZNYCH I PROTEOMICZNYCH”, kierowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską, Doktorant będzie zobowiązany do:

 1. Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym w zakresie genomiki i epigenomiki.
 2. Przygotowywanie raportów, prezentacji oraz manuskryptów dotyczących prowadzonych badań.
 3. Prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych.
 4. Wypełnianie obowiązków Doktoranta określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Typ konkursu NCN: OPUS 18 – NZ5
Termin składania ofert: 25.08.2023 r. do godz. 12:00.

Forma składania ofert: e-mail: w temacie wiadomości wpisując: KONKURS NCN.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 5 000,00 PLN/m-c (wraz z pochodnymi) planowane do wypłaty przez okres 24 miesięcy od 1.10.2023 r. Po pozytywnej ocenie śródokresowej w szkole doktorskiej wysokość stypendium przez kolejne 24 miesiące będzie zgodna z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), art. 209 ust. 4.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia prac w projekcie: 01.10.2023 r.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
  Na podaniu należy dopisać i podpisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.
 2. List motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie.
 3. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań stawianych kandydatce lub kandydatowi zawarte w niniejszym konkursie, w tym: odbyte kursy, szkolenia i in. mogące potwierdzić wymagane umiejętności.
 4. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra wraz z informacją o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów z suplementów do dyplomów (odrębnie dla studiów I i II stopnia).
 5. Streszczenie pracy magisterskiej.
 6. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) lub oświadczenie Kandydata o znajomości języka angielskiego.
 7. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 8. Dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową (o ile Kandydat posiada), w szczególności dorobek publikacyjny, udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych.

Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu (zamieszczeni na liście rankingowej) zobligowani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie –

w dyscyplinie naukowej Zootechnika i Rybactwo zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/)

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: w temacie wiadomości wpisując: KONKURS NCN.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są u kierownika projektu Brygidy Ślaskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
 • Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 04.09.2023 r.
 • Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich Kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.