7 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych funkcjonujący w ramach Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu „Lublin Akademicki”.

Program jest dowodem otwartości władz Lublina na współpracę ze środowiskiem akademickim. Celem Programu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiemu oraz naukowemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji inicjatyw akademickich. Dodatkowo konferencja była włączona w Program obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Głównym celem konferencji było propagowanie wiedzy na temat znaków jakości żywności wśród lubelskiej młodzieży. W Konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników, reprezentowanych przez uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie wraz z kadrą pedagogiczną, jak również studentów i pracowników Uczelni.  

Gości i wszystkich uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Jolanta Król oraz dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Brygida Ślaska. Głos zabrali również przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin: Robert Żyśko – zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz Agnieszka Parol-Górna – Koordynator Programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

W części wykładowej Konferencji zaproszeni prelegenci wygłosili 8 referatów. W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadziła zebranych dr hab. Monika Kędzierska-Matysek przedstawiając referat na temat zasad znakowania produktów żywnościowych. Dr inż. Agnieszka Jarosińska (Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), zapoznała słuchaczy ze znakami nadzorowanymi przez IJHARS, zwracając szczególną uwagę na europejskie znaki nadawane produktom tradycyjnym i regionalnym (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), jak również krajowe (Poznaj dobrą żywność, bez GMO, Produkt Polski). Profesor Jerzy Szymona (Prezes Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.) przedstawił zasady rolnictwa ekologicznego i znak Euroliść, a dr hab. Piotr Skałecki prof. uczelni – znaki jakości mięsa i przetworów mięsnych (PQS, QMP, QAFP).

W dalszej części Konferencji uczestnicy usłyszeli o znaku jakości Q (Marta Dzierzęcka – Dyrektor Biura Certyfikacji Wyrobów PCBC w Warszawie), Jakość Tradycja (Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego) i Rasy Rodzime (dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska). Magdalena Wójcik z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawiła główne założenia Listy Produktów Tradycyjnych.

Po przerwie obiadowej uczestnicy Konferencji wzięli udział w części warsztatowej, podczas której prof. dr hab. Andrzej Junkuszew zapoznał wszystkich z Jagnięciną z Lubelszczyzny, a Piotr Korzan – Dyrektor ds. handlowych oraz logistyki z produktami firmy “POLA” ze Stasina. Ostatnim punktem Konferencji były warsztaty prowadzone przez Filipa Kusyka z Regionalnego Muzeum Cebularza w Lublinie, podczas którego uczniowie zapoznali się z historią produkcji cebularza oraz wzięli aktywny udział w przygotowywaniu tego produktu.

Aktywizującym akcentem Konferencji był konkurs z wiedzy na temat znaków jakości żywności dla uczniów, który przeprowadziły studentki kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.   

 Podczas Konferencji wszyscy uczestnicy mieli możliwość degustacji produktów żywnościowych wyróżnionych znakami jakości z Lubelszczyzny, tj. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie; firmy “POLA” Karol Krzyszczak w Stasinie i Piekarni „Grela” w Mełgwi.

Galeria zdjęć
Zobacz
Fot. prof. dr hab. Jolanta Król
Dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni
Alicja Jaroszewska / DRiP