Kierunek HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO otrzymał pozytywną ocenę programową wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miło mi poinformować, że, kierunek HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO otrzymał pozytywną ocenę programową wydaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 

W Raporcie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji na kierunku hipologia i jeździectwo znalazły się informacje Zespołu na temat dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w siedmiu z dziesięciu ocenianych kryteriów:

Kryterium 1. konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się

Kryterium 2. realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

Kryterium 3. przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

Kryterium 4. kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

Kryterium 5. infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie

Kryterium 8. wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

Kryterium 10. polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za współpracę, zaangażowanie i trud włożony w proces akredytacji kierunku hipologia i jeździectwo, szczególnie Prodziekanom: prof. Bożenie Kiczorowskiej i prof. Andrzejowi Junkuszewowi oraz Przewodniczącej Rady Programowej Kierunku – prof. Iwonie Janczarek i członkom Rady Programowej Kierunku, Dyrektorom i Kierownikom Jednostek, Pracownikom Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, w tym Ośrodka Jeździeckiego oraz pracownikom zaangażowanym w kształcenie na kierunku, jak też Pani Koordynator Dziekanatu Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Agacie Niemiec oraz wszystkim pracownikom uczelni biorącym udział w akredytacji.

Pięknie dziękuję również osobom z otoczenia społeczno-gospodarczego, studentkom i studentom za zaangażowanie i cenne rady dotyczące programu kształcenia.

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

prof. dr hab. Brygida Ślaska