Logo UE, ARiMR i PROW

Informujemy, że prowadzony jest projekt we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym pt. „Doskonalenie zarodowych kur nieśnych poprzez nowe kryterium selekcyjne, precyzyjne dostosowanie wartości pokarmowej pasz oraz innowacyjne zarządzanie fermą w kierunku ograniczenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowiskorealizowany w ramach działania M16 „Współpraca” VI nabór, objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem projektu jest doskonalenie zarodowych kur nieśnych poprzez nowe kryterium selekcyjne, precyzyjne dostosowanie wartości pokarmowej pasz oraz innowacyjne zarządzanie fermą w kierunku ograniczenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko.

Podmioty realizujące Projekt:

Messa Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. (Lider);
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (Partner)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Partner)
1 rolnik indywidualny (Partner)

Kierownikiem części projektu realizowanej przez Uniwersytet jest prof. dr hab. Grzegorz Zięba z Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

Całkowita kwota pomocy wynosi 3 941 347 zł, w tym kwota: 1 325 826 zł przypadająca Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie.

W wyniku realizacji projektu planowane jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności materiału hodowlanego kur nieśnych Messa poprzez efektywny transfer wiedzy i technologii z ośrodka naukowo-badawczego do fermy zarodowej doskonalącej żywienie ptaków z ograniczeniem pasz GMO i chemioterapeutyków ukierunkowane na poprawę dobrostanu, jakości konsumpcyjnej i wylęgowej jaj oraz ochronę środowiska.

Projekt jest ukierunkowany na:

  • udoskonalenie genetyczne kur pod kątem optymalizacji wykorzystania paszy, dzięki wprowadzeniu nowego kryterium selekcyjnego;
  • precyzyjne żywienie w zależności od zapotrzebowania na składniki pokarmowe i bioregulacyjne kur nieśnych różnych genotypów, dzięki opracowaniu norm zakładowych dla poszczególnych rodów;
  • zmodernizowanie systemu zarządzania i uniezależnienie fermy od fluktuacji rynkowych surowców paszowych, dzięki wykorzystaniu własnych zasobów;
  • poprawa dobrostanu dzięki suplementacji mieszanek składnikami bioaktywnymi ziół;
  • ograniczenie uwalniania biogenów do środowiska naturalnego dzięki funkcjonalnemu żywieniu kur.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi badawczemu i życzymy dalszych sukcesów! 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie krajowych projektów badawczych.