Certyfikat doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały kierunek przyznany kierunkowi Hipologia i Jeździectwo

Miło mi poinformować, że kierunek

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

otrzymał

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA

DOSKONAŁY KIERUNEK – DOSKONAŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU NA KIERUNKU

wydany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

(Uchwała nr 118/2023 z dnia 23.02.2023 r.).

 

 

Polska Komisja Akredytacyjna wyrażając dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia  przyznaje certyfikaty doskonałości kształcenia. Procedura ta odbywa się z poszanowaniem art. 250 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm), § 4 ust. 14 i § 9 ust. 3 pkt 10 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz załącznika nr 4 do Statutu. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski o wyróżnienie kierunku certyfikatem składają przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją (wraz z uzasadnieniem) zawartą w opinii zespołu.

 

Kierunek HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO zdobył wyróżnienie Certyfikatem Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku  z uwagi na wyszczególnienie w raporcie z wizytacji Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej dobrych praktyk w następujących kryteriach:

 

Kryterium 1. konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się

 

Kryterium 2. realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

 

Kryterium 3. przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

 

Kryterium 4. kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

 

Kryterium 5. infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie

 

Kryterium 10. polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów

 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za współpracę, zaangażowanie i trud włożony w proces akredytacji kierunku hipologia i jeździectwo, szczególnie Prodziekanom: prof. Bożenie Kiczorowskiej i prof. Andrzejowi Junkuszewowi oraz Przewodniczącej Rady Programowej Kierunku – prof. Iwonie Janczarek i członkom Rady Programowej Kierunku, Dyrektorom i Kierownikom Jednostek, Pracownikom Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, w tym Ośrodka Jeździeckiego oraz pracownikom zaangażowanym w kształcenie na kierunku, jak też Pani Koordynator Dziekanatu Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – mgr inż. Agacie Niemiec oraz wszystkim pracownikom uczelni biorącym udział w akredytacji.

 

Pięknie dziękuję również osobom z otoczenia społeczno-gospodarczego, studentkom i studentom za zaangażowanie i cenne rady dotyczące programu kształcenia.

 

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

prof. dr hab. Brygida Ślaska