BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Koła Naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zrównoważonego Rozwoju Personalnego”

 

opiekun koła – dr inż. Anna Kaczorowska

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zrównoważonego Rozwoju Personalnego” to miejsce stworzone dla wszechstronnego rozwoju studenta, rozwoju w ujęciu holistycznym czyli obejmującym wszystkie sfery życia człowieka: sferę fizyczną, mentalną, intelektualną, emocjonalną oraz duchową. To przyjazna i bezpieczna przestrzeń, w której rozwój studenta realizuje się poprzez:

 

  • zdobywanie wiedzy wykraczającej poza program studiów,
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

kompetencji społecznych, relacji międzyludzkich,
komunikacji interpersonalnej,
radzenia sobie ze stresem,
wzmacniania poczucia własnej wartości, 
kształtowania własnego / profesjonalnego wizerunku,
zasad  savoir vivre’u w życiu osobistym i zawodowym,
inteligencji emocjonalnej i moralnej,
wybranych zagadnień z zakresu psychologii człowieka,

  • wzajemne dzielenie się wiedzą między uczestnikami spotkań,
  • wymianę wiedzy i cennych doświadczeń dotyczących samego procesu kształcenia jak również dotychczasowych doświadczeń na rynku pracy,
  • odkrywanie samego siebie, swoich słabych i mocnych stron, ukrytych talentów
  • dyskusje na temat uniwersalnych wartości, ich roli w rozwoju człowieka oraz wpływu na   jakość jego życia
  • dyskusje na temat aktualnych problemów społecznych (zjawisko wielokulturowości, poczucie tożsamości narodowej w erze globalizacji, problem masowego napływu imigrantów itp.),
  • spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym i osobistym    i wiele innych.

 

Rozwój studentów odbywa się przy wsparciu opiekuna koła, który stwarza  przestrzeń dla pełnego ujawnienia potencjału studenta. Nie chodzi wyłącznie o postępy w nauce ale o całościowy rozwój osobisty. Opiekun przede wszystkim słucha, obdarza studenta niezakłóconą uwagą, pyta by zrozumieć, porządkuje myślenie, skojarzenia, pomysły i plany, inspiruje, uruchamia wyobraźnię, dzieli się doświadczeniami. Ponadto obserwuje studenta w działaniu, uczestniczy w jego przedsięwzięciach, pomaga wyciągać wnioski z doświadczeń, udziela informacji zwrotnych, stawia również zadania rozwojowe oraz wspiera i monitoruje ich realizację. Wspiera studenta w poszukiwaniu rozwiązań problemów i trudnych sytuacji. Bardzo istotnym elementem współpracy jest jakość relacji między studentem a opiekunem, która jest budowana w sposób partnerski, zaspakajając potrzeby obu stron. Relacja ta oparta jest na szczerości, zaufaniu, wzajemności oraz wolności. Praca opiekuna ze studentem poza współpracą w zespole ma charakter spersonalizowany, inaczej mówiąc jest „skrojona na miarę” potrzeb studenta.

 

Opiekun koła pracuje ze studentami głównie metodą tutoringu (z niewielkimi autorskimi modyfikacjami), stosowaną przez wiodące instytucje edukacyjne na całym świecie. Jest to metoda rozwoju młodego człowieka, która przynosi niezwykłe efekty w sferze naukowej i wychowawczej. Jest inspirująca i ożywcza zarówno dla studentów jak i samego nauczyciela, zwiększa ich prestiż zawodowy i osobisty. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie. Stanowi przeciwieństwo masowej edukacji wyższej i ma na celu nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie elit. Tutoring to szansa na odnowienie relacji mistrz-uczeń, efektywny rozwój studentów i podniesienie prestiżu uczelni.

 

 

 

 

« wstecz