[ MENU DODATKOWE ]


Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

« wstecz

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: 

 

 

 Studia stacjonarne I stopnia


 

    Ulotka PDF    I Plan studiów | Efekty kształcenia 

 


 

Kierunek unikatowy - jedyny taki w Polsce!

 

Studia stacjonarne I stopnia - 7 semestrów. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Student zdobędzie gruntowną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz społecznych. Poznaje zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku m. in.  epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej. Pozna zasady funkcjonowania służb d.s. biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz regulacje prawne w tym zakresie. Będzie dokonywał oceny zagrożeń, określał wpływ czynników środowiskowych, w tym substancji toksycznych na wybrane zespoły organizmów i komponenty środowiska oraz będzie potrafił zaproponować środki zapobiegawcze. 

Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Uczelnia posiada laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą oraz doskonale zorganizowane pracownie informatyczne.

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW

Zagrożenia bioterrorystyczne, mikrobiologia zagrożeń, ekologia katastrof, hydrologia i zagrożenia powodziowe, toksykologia, epidemiologia, choroby odzwierzęce, kwarantanna roślin i zwierząt, bezpieczeństwo cyfrowe, zagrożenia genetyczne, bezpieczeństwo żywności, bioasekuracja

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m.in. w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami: centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego, służba celna, straż graniczna, straż miejska, laboratoria, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz administracja państwowa i samorządowa.

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

REKRUTACJA

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia). Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia

2,0

 

4,0

 

 


  KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

 

Dział Organizacji Studiów: 
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl 

 

Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85, e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl