[ MENU DODATKOWE ]


Bezpieczeństwo żywności

« wstecz

 

 

studia stacjonarne i niestacjonarne 

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 ***

2016 - ZMIANA NAZWY WYDZIAŁU

Uchwała 22/2015-2016 z dnia 22.01.2016 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

od 1 września 2016 r. wydział nosi następującą nazwę: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

***

 

Bezpieczeństwo żywności to interdyscyplinarny kierunek studiów, z zakresu nauk podstawowych, przyrodniczych i technologicznych. Obejmuje takie dziedziny wiedzy jak: technologie produkcji i przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego  i zwierzęcego oraz występujące zagrożenia na tym etapie, żywność modyfikowaną genetycznie, metody oceny żywności, utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwo, przechowywanie i dystrybucję żywności, toksykologię żywności, rynek i marketing żywności, systemy zarządzania jakością, w tym zarządzanie bezpieczeństwem żywności.

 

studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów),  absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.  

 

studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. 

 

Zna zagadnienia związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych powstających w trakcie produkcji żywności, a przede wszystkim obowiązujące dyrektywy, ustawy   i rozporządzenia dotyczące prawa żywnościowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, umożliwia mu ocenę surowców i produktów żywnościowych, pozwala zidentyfikować na każdym etapie produkcji zagrożenia, które mogłyby spowodować, że wyprodukowana żywność nie będzie spełniała kryteriów żywności bezpiecznej. Ma wiedzę z zakresu metod analizy żywności, kontroli jakości i oznaczania zafałszowań żywności.

 

Możliwe miejsca pracy:
 jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa  na każdym etapie procesu wytwarzania żywności, zarówno w gospodarstwie jak  i we wszystkich sektorach przemysłu spożywczego;  w instytucjach związanych z oceną jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne);  w służbach sanitarnych, celnych, straży granicznej;  w inspekcjach kontroli jakości, administracji państwowej   i samorządowej.

stawiamy na praktykę:

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania 

 

 


 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżynieria lub równorzędny.

 

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 11, dziekanat.bhz@up.lublin.pl