Dnia 1 stycznia 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pt. “Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, nr POIS.02.04.00-00-0034/18, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.09.2022 r.
Łączna wartość projektu: 978 505,59 PLN
Dofinansowanie UE: 831 729,75
Kierownik Projektu: dr inż. Marzena Parzymies

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez restytucję gatunku zagrożonego – aldrowandy pęcherzykowatej, na terenie Lubelszczyzny. Projekt zakłada utworzenie nowych i zasilanie istniejących populacji gatunku na stanowiskach gwarantujących ich prawidłowe funkcjonowanie w przyszłości. Projekt zakłada też zabezpieczenie zasobów genowych gatunku ex situ poprzez rozmnażanie i utrzymywanie matecznika w kulturach in vitro.

 • O aldrowandzie

  Aldrowanda pęcherzykowata to wyjątkowy gatunek rośliny, objęty prawną ochroną ścisłą w Polsce [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin]. Aldrowanda znalazła się na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski [Red list of plants and fungi in Poland, 2006] z kategorią E (wymierające, krytycznie zagrożone – zagrożone wymarciem, których przeżycie jest mało prawdopodobne) oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin [2016] z kryterium CR: gatunek krytycznie zagrożony.
  Gatunek ten ujęty jest też w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), wymieniony w Konwerncji Berneńskiej oraz w Red List of Threatened Species (Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych) – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN).
  Aldrowanda pęcherzytkowata to gatunek pospolity w czasach prehistorycznych, a dziś spotykany jedynie w kilku stanowiskach na świecie. W latach 70 XX w. z inicjatywy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) rozpoczęto szacowanie zasobów i monitoring gatunku. W Polsce inwentaryzację rozpoczęto w roku 1980 i stwierdzono 14 stanowisk [Kamiński 1983]. W ciągu kolejnych lat kontynuowano inwentaryzację i określono, że do roku 2005 aldrowanda ustąpiła z wielu wcześniej opisanych stanowisk. Udokumentowano występowanie 6-7 naturalnych populacji A. vesiculosa [Kamiński 2006].

  Ze względu na stałe ustępowanie gatunku ze stanowisk naturalnych zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia ochrony czynnej gatunku. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko rosnących roślin objętych ochroną (Dz. U. z dn. 28 lipca 2004 r., nr 168, poz. 1764) określa sposoby czynnej ochrony rzadkich i ginących gatunków dziko występujących roślin, do których z pewnością należy aldrowanda, a planowane działania ochronne powinny być rozpatrywane w kontekście całej populacji krajowej gatunku i skupiać się na utrzymaniu lub powiększeniu aktualnego zasięgu, poprzez tworzenie nowych stanowisk zastępczych lub zasilanie istniejących.
  W roku 2017 przeprowadzono ekspertyzę na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w którym umieszczono aldrowandę na 17 miejscu wśród gatunków wymagających restytucji (wśród 61 wytypowanych), i jednocześnie na 1 miejscu jako gatunku rokującego sukces. Zgodnie z ekspertyzą GDOŚ miejsca, z których można pozyskiwać materiał roślinny to jeziora Płotycze i Łukie, a obszary rekomendowane do prowadzenia prac ochrony czynnej to Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskie i Augustowskie.
  Oprócz niewątpliwych korzyści związanych z zachowaniem i odtwarzaniem samych populacji aldrowandy pęcherzykowatej, niezmiernie ważne wydaje się również zachowanie różnorodności gatunkowej flory jezior, które są ważnym przedmiotem ochrony przyrody Poleskiego Parku Narodowego.

  Kamiński R. 1983. Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa L.) ginąca roślina w Polsce. Chrońmy przyrodę ojczystą, 39(4): 20-24

  Kamiński R. 2006. Restytucja aldrowandy pęcherzykowatej i rozpoznanie czynników decydujących o jej przetrwaniu w klimacie umiarkowanym. Prace Ogr. Bot. Uniwersytetu Wrocławskiego, tom 8, z. 1

1. Otrzymywanie roślin potomnych
Uzyskanie roślin potomnych aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) w kulturach tkankowych, Mikrorozmnażanie aldrowandy obejmuje wszystkie etapy prowadzenia kultur in vitro, od pobrania materiału roślinnego z populacji źródłowych do uzyskania roślin potomnych, gotowych do przenoszenia na stanowiska naturalne.

Dr inż. Barbara Marcinek – kierownik zadania 1
Dr inż. Alicja Świstowska – pracownik inżynieryjno-techniczny

2. Monitoring siedliskowy
Prowadzenie monitoringu siedliskowego w istniejących stanowiskach aldrowandy oraz w stanowiskach nowopowstałych i zasilanych populacji tego gatunku. Badanie i analiza warunków abiotycznych (właściwości fizyczno-chemicznych wody zbiorników) i biocenotycznych (charakterystyka fitocenoz) środowiska.

Dr inż. Magdalena Pogorzelec – kierownik zadania 2
Dr Michał Niedźwiecki – pracownik techniczny

3. Adaptacja roślin i introdukowanie do siedlisk naturalnych.
Aklimatyzacja roślin przeznaczonych do reintrodukcji. Prowadzenie procesu adaptacji roślin do warunków naturalnych oraz przygotowanie sadzonek i przenoszenie ich na stanowiska naturalne. Ocena kondycji roślin w warunkach ex situ i in situ na podstawie pomiarów biometrycznych.

Dr inż. Barbara Banach-Albińska – kierownik zadania 3
Dr inż. Agnieszka Szczurowska – pracownik pomocniczy

4. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. projektu.
Działania informacyjne dotyczące postępów projektu oraz ochrony czynnej gatunków rzadkich i zagrożonych, celem podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz informowanie środowiska naukowego na temat przebiegu i rezultatów prowadzonych działań. Udział w konferencjach, spotkaniach naukowych, publikacje krajowe i międzynarodowe.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. „An active protection of Aldrovanda vesiculosa in Eastern Poland” – First International Biological, Agricultural and Life Science Congress, 7-8 listopada 2019, Lwów, Ukraina. ,

 

 1. „Nano-silver particles reduce contaminations in tissue culture but decrease regeneration of Aldrovanda vesiculosa explants” – 3rd International Conference on Plant Science and Research, 10-11 maj 2021, forma zdalna,

 1. „Aldrovanda vesiculosa – population status and species conservation in Eastern Poland” – 5th International Conference “Water resources and wetlands”, 8-12 września 2021, Tulcea, Rumunia

 

 1. „Translokacje zagrożonych gatunków roślin obszarów mokradłowych – przebieg procesu i ocena efektów” – XXV Zjazd Hydrobiologów Polskich, 7-9 września 2022, Łódź, Polska.

Publikacje naukowe:

 1. Parzymies M. Nano-silver particles reduce contaminations in tissue culture but decrease regeneration rate and slow down growth and development of Aldrovanda vesiculosa Applied Sciences 2021, 11, 3653, doi: 10.3390/app11083653.

          https://www.mdpi.com/2076-3417/11/8/3653

 1. Pogorzelec M., Parzymies M., Pawlik-Skowrońska B., Arciszewski M., Mielniczuk J. Searching for optimal substitute plant habitats by biological experiments – a case study of the endangered plant species Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). J. Environ. Res. Public Health, 2022, 19(17), 10743, doi: 10.3390/ijerph191710743.

          https://www.mdpi.com/1660-4601/19/17/10743

 1. Parzymies M., Pogorzelec M., Świstowska A., Optimization of propagation of the Polish strain of Aldrovanda vesiculosa in tissue culture. Biology, 2022, 11, 1389, doi: 10.3390/biology11101389.

          https://www.mdpi.com/2079-7737/11/10/1389

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjno-promocyjnego dotyczącego działań prowadzonych  w projekcie:

https://www.youtube.com/watch?v=5UtANaUhd0Y

 • Aldrowanda w naturze

 • Morfologia

 • Rośliny w uprawie in vitro

 • Aklimatyzacja do warunków ex vitro

 • Aklimatyzacja w stacji terenowej

 • Wsiedlanie roślin

  Jezioro Bikcze

  Jezioro Brzeziczno

  Jezioro Długie

  Jezioro Moszne

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
  4. Kontakt do inspektora kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej:
  5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:,
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji (w tym rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości) projektu POIS.02.04.00-00-0034/18 „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
  7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
  8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  9. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. 
  10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych. 
  11. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  12. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  14. Zakres Państwa danych przetwarzanych przez Uniwersytet może wynikać z przepisu prawa lub może być dobrowolny, ale niezbędny do realizacji zadań. 
 • Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
   
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
  Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku 1:
  1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO2), wynikającego z następujących przepisów prawa3:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   
  Minister może przetwarzać różne rodzaje danych 4, w tym przede wszystkim:
  1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
  2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
  3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
  4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),
  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
  • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni 5.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  ‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  ‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  ‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  ‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  ‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  ‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
   
  W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:
  • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • pod adresem e-mail: .
  Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  1 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.
  2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).
  3 Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa – możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.
  4 Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.
  5 O ile dotyczy.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETARGÓW

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej “RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  1a. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie lub telefonicznie 81-445-60-12, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ” PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Tytuł projektu: „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej “ustawa Pzp”;
  5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  7. Posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu e-mail:
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika

   ……………………………………………………….
  (imię i nazwisko )
   
  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku w materiałach publikowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
  w zakresie działalności promocyjnej.
   
  ……………………………………
  (podpis pracownika)
   
  *niepotrzebne skreślić
   

   
  ………………………………….                                                                          
  (imię i nazwisko pracownika)       
     …………………………                                                                       
  (miejscowość, data)
   
   
   Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   
  Cofam zgodę na przetwarzanie przez ………………………………………………………………………..                                                                  (nazwa pracodawcy)
  z siedzibą w …………………………. jako administratora moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku (zdjęcia), wyrażoną dnia …………………………. roku.
   
  ………………………………….
  data i podpis pracownika
Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: .

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/