banner
banner
banner
Menu

Witamy na stronie projektu!

29.03.2019

 

Dnia 1 stycznia 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pt. "Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosana terenie Lubelszczyzny", nr POIS.02.04.00-00-0034/18, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk.

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 30.09.2022 r.

Łączna wartość projektu: 978 505,59 PLN

Dofinansowanie UE: 831 729,75 PLN

Kierownik Projektu: dr inż. Marzena Parzymies

 

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez restytucję gatunku zagrożonego - aldrowandy pęcherzykowatej, na terenie Lubelszczyzny. Projekt zakłada utworzenie nowych i zasilanie istniejących populacji gatunku na stanowiskach gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych gatunku ex situ poprzez rozmnażanie i utrzymywanie matecznika w kulturach in vitro.

Czynności związane z ochroną gatunków in situ, ochroną czynną, realizowane będą na terenie Poleskiego Parku Narodowego, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. 

 

 

W efekcie działań prowadzonych w ramach projektu ochroną czynną zostanie objęty gatunek aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa), (wskaźnik produktu: liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi - 1). Pośrednio, ze względu na prowadzenie działań ochronnych w wybranych zbiornikach wodnych na terenie PPN oraz w jego sąsiedztwie, ochroną zostaną objęte siedliska wodne - ekosystemy jeziorne oraz torfianki. Efektem ekologicznym projektu ma być powstanie w wyniku reintrodukcji oraz zasilania istniejących populacji przynajmniej 2 populacji liczących po minimum 5 tysięcy osobników.

 

06.09.2019

22.08.2019

 

 

 

20.05.2019