O projekcie

Projekt pn. Kluczowe, długofalowe współdziałania dla opracowania innowacyjnego, ekologicznego podejścia w produkcji biostymulatorów jest realizowany przez 4 uniwersytety. Liederem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska) a partnerami: University of South Bohemia in České Budějovice (Czechy), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), Universidad del Salvador (Argentyna).

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2022 roku a planowany termin zakończania to 30 czerwiec 2024 roku. Na realizację poszczególnych zadań NAWA przyznała kwotę  1 044 492,21 PLN.

Celem projektu jest wzmocnienie strategicznych relacji partnerskich poprzez realizację wspólnych badań i ich upowszechnianie dla wypracowania długofalowych współdziałań na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Celem jest też integracja środowiska naukowców dla efektywnego wykorzystania rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce globalnej. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez wspólną realizację sekwencji zadań badawczych, organizację międzynarodowej konferencji i publikację artykułów oraz stworzenie strony internetowej, dla prezentowania aktualnych postępów efektów badań. Dla osiągnięcia celu wykorzystane zostaną narzędzia umiędzynarodowienia w postaci szkoły letniej i zimowej oraz wizyt w przedsiębiorstwach, wytwarzających biostymulatory. Pozwoli to na nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym dla wdrażania wyników badań. Korzystnym efektem projektu będzie wypracowanie strategii współdziałania długofalowego, które zaowocuje złożeniem projektów międzynarodowych, podniesieniem rozpoznawalności pracy naukowców poprzez publikowanie efektów badań w zespole międzynarodowym, nabycie wiedzy i umiejętności wdrażania pomysłów naukowych.

Powyższy cel zostanie zrealizowany w ramach 10 zadań:

  1. Zarządzanie zespołem międzynarodowym dla prowadzenia wspólnych badań i upowszechnianie wyników badań (koordynator prof. dr hab. Sławomir Kocira).
  2. Ocena efektów działania zimnej plazmy na aktywność ekologicznego biostymulatora i analiza składu chemicznego biostymulatora ( Ing. Jan Bárta, PhD).
  3. Analiza właściwości fizycznych i związków bioaktywnych biostymulatora aktywowanego zimną plazmą (koordynator dr hab. Michał Świeca, prof. UP).
  4. Testowanie aktywowanego plazmowo biostymulatora na fitopatogeny roślin i edafon glebowy (koordynator Andrea Bohatá, PhD).
  5. Badanie wzrostu i rozwoju roślin soi po aplikacji biostymulatorów (koordynator dr hab. Agnieszka Szparaga).
  6. Analiza ekspresji genów w roślinach soi po aplikacji biostymulatora (koordynator dr Magdalena Sozoniuk).
  7. Opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania wyników badań (koordynator prof. dr hab. Sławomir Kocira).
  8. Organizacja wizyt studyjnych (koordynator dr inż. Anna Krawczuk).
  9. Szkoła zimowa „The potential of cold plasma for the sustainable development of agriculture” jako narzędzie umiędzynarodowienia ( Andrea Bohatá, PhD).
  10. Szkoła letnia „The biostimulants and other modern solutions for the sustainable development of agriculture” jako narzędzie umiędzynarodowienia (koordynator Ing. Pavol Findura, PhD).