Wydział Agrobioinżynierii

Historia

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce. Wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej utworzonego 23 października 1944 r. W ciągu ponad 75 lat istnienia Jednostka ulegała wielu przekształceniom, dostosowując zarówno ofertę dydaktyczną, jak i pola zainteresowań naukowych do potrzeb rynku i nowych uwarunkowań. W 1944 roku powstał jako Wydział Rolny w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1955 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Rolniczy. Od utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w 1955 roku Wydział Rolniczy funkcjonował w ramach UMCS, a od 1972 stał się częścią Akademii Rolniczej. W 2007 roku Wydział Rolniczy zmienił nazwę na Wydział Agrobioinżynierii, aby w 2008 roku wejść w struktury Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W czasie swojego istnienia Wydział przekazał część kadry oraz wyposażenia laboratoryjnego na rzecz nowo utworzonych wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt (1955), Inżynierii Produkcji (1970), Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1970), Nauk Żywności i Biotechnologii (2005), Nauk Rolniczych (2007, Zamość).

W skład Wydziału wchodzi 11 jednostek (w tym 2 instytuty i 9 katedr) w ramach których wydzielono 11 zakładów, 4 pracownie oraz stację dydaktyczno-badawczą w Sosnowicy. Na Wydziale Agrobioinżynierii pracuje 108 nauczycieli akademickich, w tym 9 z tytułem profesora oraz 38 ze stopniem doktora habilitowanego na stanowiskach profesorów uczelni lub adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 52 adiunktów ze stopniem doktora, 3 wykładowców ze stopniem doktora lub magistra oraz 6 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Stan kadrowy Wydziału uzupełnia 42 pracowników naukowo-technicznych i robotników.

Wydział Agrobioinżynierii ma pełne uprawnienia akademickie w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Do końca 2020 roku na Wydziale przeprowadzono 570 przewodów doktorskich, 161 habilitacyjnych i 24 postępowania ws. nadania tytułu profesora. Podczas ostatniej oceny parametrycznej jednostek za lata 2013-2016 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Agrobioinżynierii kategorię A. Natomiast podczas ewaluacji jednostek za lata 2017-2021 reprezentowana przez pracowników Wydziału dyscyplina naukowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskała Kategorię A, rolnictwo i ogrodnictwo – Kategorię B+.   

Dotychczas studia na Wydziale ukończyło 25228 absolwentów, w tym13353 z dyplomem magisterskim, 11049 z dyplomem inżynierskim i 822 z dyplomem licencjata. Na Wydziale łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ośmiu kierunków: Rolnictwo, Agrobiznes, Agroleśnictwo, Bioinżynieria, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Leśnictwo, oraz Turystyka i rekreacja studiuje 1097 studentów. Na studiach III stopnia – doktoranckich kończy studia zaś 5 doktorantów.