Nazwa stanowiska: Stypendysta/-ka – Doktorant

Wymagania:

 1. Magister biologii, biotechnologii lub pokrewnych (np. bioinżynierii, ochrony środowiska).
 2. Kandydat obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i otrzymać status „doktoranta”.
 3. Zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Mile widziane:
  • dorobek naukowy w obszarze biologii molekularnej, mikrobiologii, chemii środowiskowej lub pokrewnych,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS pt. „Chemiczne i biologiczne transformacje nanocząstek na bazie metali i ich rola w transmisji nowo pojawiających się zanieczyszczeń z gleby do diety człowieka” doktorant będzie zobowiązany do:

 1. prowadzenia badań naukowych dotyczących skutków środowiskowych współwystępowania nanoczastek i antybiotyków w glebie, w tym ryzyko transmisji genów oporności na antybiotyki z gleby do diety człowieka (badania metagenomowe, analizy chemiczne, w tym zawartość metali, antybiotyków)
 2. opracowywania wyników, studiowania literatury naukowej
 3. przygotowywania publikacji naukowych,
 4. prezentowania wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach
 5. wypełniania obowiązków Doktoranta określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W sprawie szczegółów dotyczących stanowiska należy kontaktować się drogą mailową z dr hab. Izabelą Jośko, prof. uczelni ().

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 6 września 2023, 00:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 5000 PLN (brutto brutto) /m-c przez okres 36 miesięcy, po 36 m-cach stypendium będzie kontynuowane do zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów (do przesłania na adres: ):

 1. Podanie skierowane do dr hab. Izabeli Jośko, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.
 2. CV,
 3. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra,
 4. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury.
 6. Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu (zamieszczeni na liście rankingowej) zobligowani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/).

  Dodatkowe informacje:

 7. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI”.
 8. Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 21.09.2023 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 9. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 10. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Opis popularnonaukowy projektu dostępny pod linkiem: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/542588-pl.pdf

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2023 r.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Korzyści z bycia Doktorantem-Stypendystą