Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

I Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku rolnictwo z wynikiem co najmniej dobrym,
 2. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 3. Nienaganna postawa etyczno-moralne,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).

II Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni),
 4. Odpis dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie wraz z suplementem,
 5. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 113, ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Informacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 368 (tel. 81 445 68 06) w terminie do dnia  28.08.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2023 r.

Dziekan
Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie
prof. dr hab. Barbara Kołodziej

druki do pobrania
Zobacz