[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

18.06.2014

 

 
Jak w monitoringu losów zawodowych absolwentów pogodzić interesy uczelni, studentów, absolwentów i pracodawców? Czyli o wpływie użytkowników portalu na jego funkcjonalność.
 
Wysoka jakość kształcenia to jedno z głównych wyzwań stojących przed polskim systemem szkolnictwa wyższego. Wśród wielu narzędzi do jej osiągnięcia należy wyróżnić monitoring losów zawodowych absolwentów uczelni.  Pozwala on na weryfikację programów kształcenia przez wymogi rynku pracy, a więc jest najlepszą odpowiedzią na potrzebę ciągłego unowocześniania oferowanych treści programowych. Informacje na temat bezrobocia wśród absolwentów danego kierunku studiów, czasu poszukiwania pierwszej pracy, wykorzystywania nabytych umiejętności, słabych i mocnych stron programów nauczania, czy też branży w których pracują absolwenci są bezcenne z punktu widzenia doskonalenia oferty edukacyjnej każdej uczelni. 
 
Ze względu na dużą próbę badanych osób i założenie powtarzalności badania (np. wraz z kolejnymi rocznikami nowych absolwentów), najbardziej optymalnym sposobem jego prowadzenia jest wykorzystanie internetu w formie prostych, elektronicznych  ankiet lub kompleksowych rozwiązań opartych na portalach.  Trzeba zauważyć, że badania losów zawodowych absolwentów opierają się na różnorodnej metodologii - kluczowe staje się zatem zapewnienie wysokiej  frekwencji w badaniu, bo tylko taka pozwoli na wyciąganie wiarygodnych wniosków.  Powiązanie udziału w badaniu z korzyściami dla uczestnika  jest metodą na osiągnięcie tego celu. To założenie przyświecało budowie portalu stworzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Jest on dedykowany w szczególności uczelniom o profilu przyrodniczo – rolniczo – technicznym (w projekcie biorą również udział Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)  i uwzględnia ich specyfikę.  Przeznaczony jest dla czterech grup użytkowników, które mają dostęp do zróżnicowanych funkcjonalności portalu.  Publikowane są w nim m.in. ankiety związane z badaniem losów absolwentów, oferty pracy, praktyk i staży, artykuły merytoryczne, raporty z badań. Większość możliwości portalu dostępna jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np. oferty rynku pracy czy szkolenia e-learningowe, będące formą nagrody za aktywność.  
 
W celu jak najlepszego dostosowania funkcjonalności portalu do potrzeb użytkowników, zaplanowano jego testowanie w dwóch fazach przez reprezentantów grup docelowych. Ze wszystkich  uczelni współpracujących w projekcie wyselekcjonowano blisko 300 osób – 25 pracowników, 132 studentów, 40 pracodawców i 97 absolwentów, którzy jako użytkownicy testujący portalu dokonali na nim rejestracji, a następnie jego sprawdzili działanie. Specjalny formularz posłużył im do zaznaczenia sprawdzonych funkcjonalności oraz  naniesienia  swoich uwagi i propozycji zmian. Wyniki pierwszego etapu testowania zostały omówione na spotkaniu testerów z firmą informatyczną na poszczególnych uczelniach - w szczególności odniesiono się do zasadności i zakresu dokonania zaproponowanych przez użytkowników zmian w portalu.
 
A jakie zmiany były zaproponowane przez użytkowników? Przykładowo, z punktu widzenia studenta i absolwenta ważna była możliwość dodawania do swojego profilu załączników (pliki tekstowe i graficzne – np. certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego, rekomendacje od pracodawców)  oraz ulepszenie funkcjonalności skrzynki pocztowej.  Dla pracodawcy istotnym była m.in. możliwość edycji profilu o dodatkowe informacje branżowe – np. adres strony internetowej czy też wielopoziomowe filtrowanie w wyszukiwarce potencjalnych kandydatów do pracy. Z kolei użytkownicy testujący jako pracownicy najwięcej uwagi poświęcili zmianom w module ankietowania i raportowania. Wyniki testowania zostały uwzględnione w procesie zmian portalu.
 
Więcej informacji na temat wyników testowania portalu można znaleźć bezpośrednio na stronie projektu www.losy-absolwentow.up.wroc.pl. Jednak najlepszym źródłem informacji będzie samodzielne zarejestrowanie się w portalu. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby samodzielnie przetestować portal, zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier UP w Lublinie, w szczególności pracowników Uczelni, studentów, absolwentów oraz pracodawców. Proces rejestracji jest prosty i nie wymaga dużo czasu, a osobiste zapoznanie się z portalem pozwoli na najlepszą ocenę jego przydatności w wytyczaniu ścieżki rozwoju zawodowego, poszukiwaniu najlepszych pracowników spośród absolwentów i studentów czy też w uzyskiwaniu informacji pozwalających na lepsze planowanie zamian w ofercie edukacyjnej uczelni. 
 
 
Tekst: A. Wasilak
 


« wstecz