banner
banner
banner
Menu

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

« wstecz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
4. Kontakt do inspektora kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl
5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:anna.buchlinska@lublin.up.pl,
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji (w tym rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości) projektu POIS.02.04.00-00-0034/18 „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
9. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. 
10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych. 
11. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
14. Zakres Państwa danych przetwarzanych przez Uniwersytet może wynikać z przepisu prawa lub może być dobrowolny, ale niezbędny do realizacji zadań. 
 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

« wstecz

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku 1:
1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 2), wynikającego z następujących przepisów prawa 3:
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
Minister może przetwarzać różne rodzaje danych 4, w tym przede wszystkim:
1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni 5.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
 
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).
3 Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.
4 Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.
5 O ile dotyczy.
 
 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETARGÓW

« wstecz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
1a. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie anna.buchlinska@up.lublin.pl lub telefonicznie 81-445-60-12, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. " PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Tytuł projektu: „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7. Posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

« wstecz

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w  Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika
 
 ……………………………………………………….
(imię i nazwisko )
 
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku
w materiałach publikowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
w zakresie działalności promocyjnej.
 
……………………………………
(podpis pracownika)
 
*niepotrzebne skreślić
 
 ...........................................................................................................................................................................
 
........................................                                                                               ..............................
(imię i nazwisko pracownika)                                                                               (miejscowość, data)
 
 Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Cofam zgodę na przetwarzanie przez ...................................................................................
                                                                   (nazwa pracodawcy)
z siedzibą w ............................... jako administratora moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku (zdjęcia), wyrażoną dnia ............................... roku.
 
........................................
data i podpis pracownika