Menu

Programy międzynarodowe

« wstecz

 

PROGRAM CEEPUS – ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY UNIWERSYTECKIEJ

 

Program CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

 

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS  jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

 

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

 

Program CEEPUS oferuje:

·         stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;

·         stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;

·         stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

 

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

·         studenci,

·         doktoranci,

·         pracownicy naukowi.

 

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

 

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

 

Stypendium wypłacane jest uczestnikom wyłącznie przy zachowaniu minimów pobytowych:

·         Studenci (I, II-stopień) oraz doktoranci (III-stopień):

ü  Stypendium jeden miesiąc - minimum 21 dni;

ü  Stypendium dwa miesiące i więcej - minimum 15 dni z ostatniego miesiąca

pobytu;

 

·         Nauczyciele akademiccy - minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych

do zatwierdzenia jednego, pełnego miesiąca stypendialnego;

·         Stażyści w ramach zatwierdzonych szkół letnich i intensywnych kursów -

minimum 6 dni roboczych.

 

W kwocie stypendium Programu CEEPUS zawierają się: koszty utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty; kwoty stypendialne dla danego kraju można sprawdzić pod linkiem https://www.ceepus.info/#nbb (klikając w odpowiednią flagę) - koszty te zapewnia zagraniczne biuro CEEPUS w wybranym kraju.

 

Ponadto, koszty przejazdu stypendysty na stypendium poza granicami Polski udokumentowanymi biletami lub fakturami (najtańszym środkiem transportu – II kl. kolej, autobus) zapewnia Polskie Biuro CEEPUS. Transport innymi środkami wymaga pisemnej zgody od koordynatora Polskiego Biura CEEPUS.

 

 

OFERTA STYPENDIALNA CEEPUS FREEMOVER

 

Stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, z wyłączeniem mobilności w ramach sieci akademickich Programu CEEPUS.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS: www.ceepus.info

 

Do aplikacji należy dołączyć:

·         zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu „Letter of Acceptance”;

·         dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu „Letter of Recommendation”;

·         zaświadczenie z uczelni delegującej potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”);

·         „Letter Freemover Teacher” (nauczyciele akademiccy);

·         krótki opis planu pracy, która ma zostać zrealizowana podczas stażu (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

 

Minimalny okres pobytu:

·         studenci - 3 miesiące;

·         doktoranci i nauczyciele akademiccy - 1 miesiąc.

 

Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego studentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu poprzez stronę internetową www.ceepus.info

 

Przydatne terminy:

 

·         15 Stycznia
Termin składania projektów sieci akademickich oraz/lub dołączenia do istniejącej sieci (lista istniejących sieci akademickich:
https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb)

·         Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

·         15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy

·         30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni

·         Październik/Listopad
Termin składania raportów sieci

·         30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli Freemover na semestr letni

·         15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej

 

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania można znaleźć na stronie: www.ceepus.info

 

Lista istniejących sieci akademickich: 

https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

 

Komunikaty dotyczące programu CEEPUS: 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus

 

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Biura CEEPUS:

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

www.nawa.gov.pl

Polskie Biuro CEEPUS
ul. Polna 40,  00-635 Warszawa

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

telefon: + 48 22 390 35 12

 

 

Zapraszamy również do kontaktu z Pracownikami Biura Wymiany Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pracownicy Biura chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.  

 

Biuro Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie

I piętro, pokój 107

 

dr Milena JAREMEK

e-mail: milena.jaremek@up.lublin.pl

tel.: + 48 81 445 62 36 

 

dr inż. Małgorzata CEGIEŁKO

e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl

tel.: + 48 81 445 60 15