Studia II stopnia


 

Wymagane dokumenty

« wstecz

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia drugiego stopnia

 

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy pkt 4 i orzeczenia lekarskiego pkt 8 należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z pandemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów. Dokumenty wymienione w punktach 4 i 8 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć/na pierwszym zjeździe w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).

 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię. Oryginał dyplomu i suplementu tylko do wglądu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów za granicą (z apostille) i tłumaczeniem na język polski – oryginał do wglądu

 3. Warunkowe zaświadczenie - kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć warunkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego wraz ze średnią ocen z egzaminów i zaliczeń wyliczoną zgodnie z regulaminem studiów (zaświadczenie należy pobrać z dziekanatu).

 4. Umowa dotyczy tylko studentów na studia niestacjonarne i cudzoziemców studiujących za odpłatnością zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty-student). Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć/pierwszy zjazd.

 5. Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu dla kandydatów, którzy chcą legitymację. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta. Absolwenci UP w Lublinie posiadający legitymację elektroniczną nie mają obowiązku wyrabiania nowej legitymacji i wnoszenia opłaty za legitymację. W formularzu rekrutacyjnym zaznaczają opcję – „nie chcę legitymacji”.

 6. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).

 7. Deklaracja kierunku pokrewnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia (tzn. inny niż ten na który się ubiegają). Kandydat zaznacza w systemie IRK, że jest to kierunek pokrewny i wypełnia deklarację kierunku pokrewnego i przesyła wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do dnia 22.02.2021 r.

 8. Kandydat po otrzymaniu statusu „przyjęty - student” drukuje z zakładki wydruki w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć/pierwszy zjazd. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego należy przesłać skan na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl do dnia 22.02.2021 r.

 10. Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 11. Cudzoziemcy - oświadczenie, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.

 12. Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego podstawę zwolnienia z opłaty za studia (oryginał do wglądu).

 13. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).

 14. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

 

 

 

 

 

Lublin, dnia 9 listopada 2020 r.