Studia II stopnia


 

Kryteria przyjęć

« wstecz

KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Rekrutacja 2020/2021

 

  1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

  1. O przyjęcie na kierunek dietetyka - studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty uczenia się pokrywają przynajmniej 60% efektów uczenia się obowiązujących na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miały w programie studiów przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

 

  1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności.

 

  1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail właściwej komisji rekrutacyjnej do dnia 22 lutego 2021 r. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. WKR dokonuje weryfikacji i w formularzu deklaracji kierunku pokrewnego, dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów (jeżeli są konieczne). Sekretariat WKR zawiadamia kandydata o wynikach weryfikacji.

 

  1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń. 

 

  1. Z uwagi na trwająca epidemię odstępuje się od przeprowadzenia sprawdzianu z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo. Kandydaci są zobowiązani do przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl z dopiskiem „skan hipologia i jeździectwo” w terminie do 22 lutego 2021 r. Kandydaci wraz z dokumentami na studia składają deklarację wyboru ścieżki tematycznej.