Studia II stopnia


 

Harmonogram

« wstecz

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia - dotyczy kierunku dietetyka

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA

 

W związku ze stanem epidemii kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo nie obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem a także nie odbędzie się weryfikacja deklaracji kierunku pokrewnego z udziałem kandydatów na studia drugiego stopnia. Weryfikacji dokona komisja rekrutacyjna na podstawie przesłanych przez kandydatów deklaracji.

 

 

Lp.
Data
Treść
1.

 

 

 

11 stycznia 2021 r. – 22 lutego 2021 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie www.up.lublin.pl

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana.

 

Do dnia 22 lutego 2021 r. kandydaci na kierunek hipologia i jeździectwo są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego (skan) o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

 

Do dnia 22 lutego 2021 r. kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

2.

 

24 lutego 2021 r. (środa)

godz. 1200

 

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

 

3.

 

 

 

 

 

 

24 lutego 2021 r.

godz. 1400

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.

 

Kandydat otrzyma informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie:zakwalifikowany/niezakwalifikowany w systemie IRK.

 

Jeżeli kierunek studiów lub specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek lub specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innego kierunku lub specjalności.

4.

 

25 i 26 lutego 2021 r.

od godz. 800

do godz. 1700

 

(czwartek i piątek)

Składanie dokumentów przez osoby, którezostały zakwalifikowane na studia. Wykaz dokumentów w załączniku do harmonogramu rekrutacji.

 

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli okoliczności związane ze stanem epidemii będą na to pozwalały (szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK).

 

Kandydaci, którzy złożą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty.

Komisja prześle komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

 

Ważne informacje dla kandydatów:

 

  1. W związku z trwająca epidemią COVID-19 kandydaci powinni dostarczać dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Kandydat przesyła kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i jest zobowiązany do okazania oryginału dyplomu w dziekanacie po rozpoczęciu zajęć.

 

  1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

  1. Status przyjęty oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.

 

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność, jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności. Jeżeli kierunek/specjalność nie zostanie utworzony(a) z powodu niewystarczającej liczby chętnych do studiowania, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innego kierunku/specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.

 

  1. Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pracują od 23 lutego do 4 marca 2021 r. ul. Akademicka 15, sala nr 3 i 4.

 

 

Lublin, dnia 9 listopada 2020 r.