srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

          Główne kierunki badań realizowanych w Katedrze dotyczą botaniki pszczelarskiej, anatomii i cytologii roślin aerobiologii oraz procesów fizjologicznych roślin. Badania prowadzone w Zakładzie Biologii Roślin dotyczące zagadnień z zakresu botaniki pszczelarskiej obejmują najdłuższy okres zainteresowań naukowych pracowników Zakładu. Zostały zainicjowane, jako pionierskie w Polsce, w latach 50. XX w. przez prof. dr hab. Zofię Demianowicz. Kontynuowały je prof. dr hab. Kazimiera Szklanowska oraz prof. dr hab. Zofia Warakomska, a obecnie prace badawcze z zakresu botaniki pszczelarskiej realizuje zespół Zakładu Biologii Roślin prowadzony przez Prof. dr hab. Bożenę Denisow. 

 


 

Aktualnie pracownicy Zakładu Biologii Roślin prowadzą badania z zakresu:


•    mikromorfologii, histologii i ultrastruktury organów roślin w aspekcie ich wartości użytkowej,
•    anatomii roślinnych struktur wydzielniczych oraz lokalizacji substancji biologicznie czynnych w tkankach organów roślin leczniczych i kosmetycznych,
•    budowy tkanki nektarnikowej oraz oceny cech kwiatów entomofilnych, które wpływają na interakcję z owadami wizytującymi i/lub zapylaczami, 
•    mikrostruktury owoców sadowniczych i dziko rosnących,
•    biologii kwitnienia, dynamiki i efektywności sekrecji nektaru oraz oceny cech jakościowych nektaru,
•    pylenia, mikromorfologii ziaren pyłku, produktywności pyłkowej roślin oraz cech jakościowych pyłku,
•   określenia przydatności gatunków do poprawy bazy pokarmowej owadów zapylających oraz ewaluacji zasobów pokarmowych na poziomie fitocenotycznym i krajobrazowym,
•    oceny systemów reprodukcyjnych roślin i efektywności Apoidea jako zapylaczy gatunków uprawnych i występujących w biocenozach naturalnych, (np. leśnych, kserotermicznych) oraz antropogenicznie przekształconych,
•    mikroskopowej analizy pyłkowej produktów pszczelich (miodów, pierzgi i obnóży), w celu oceny źródeł pożytków nektarowych i pyłkowych różnych grup owadów zapylających.
 

          Badania przeprowadzane są w oparciu o różne techniki mikroskopowe: świetlną jasnego pola (LM) i fluorescencyjną (LSM) oraz elektronową skaningową (SEM) i transmisyjną (TEM), przy zastosowaniu różnorodnych testów histochemicznych, a także innych procedur laboratoryjnych.

 

     


Zrealizowane/realizowane projekty:


a)   1987-1989 - Ekologiczna rola substancji humusowych w jeziorach poddanych różnym formom antropopresji oraz reakcje gatunków glonów z różnych zbiorowisk na zmiany warunków środowiskowych; CPBP
b)    1987-1989 - Regulacja aktywności zbiorowisk glonów wodnych przez substancje pochodzące z lądu;  CPBP
c)    1990 – 1991  - Biologia kwitnienia i morfologia kwiatów zielnych roślin uprawnych. Poszerzenie zakresu badań o krzewy i byliny z rodziny skalnicowatych; źródło finansowania MEN
d)    1994–1997 - Przyczyny i skutki toksycznego oddziaływania glinu w agrosystemach. źródło finansowania MNiSW.
e)    2010-2012 - Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimej rasy owiec  – wykonawca; źródło finansowania MNiSW
f)    2018-2019 - Zmienność składu pierwiastkowego i stechiometrii pyłku czynnikiem ograniczającym, i kształtującym rozwój pyłkożercy (na przykładzie Osmia bicornis, Hymenoptera: Megachilidae) - udział bez finansowania
g)    2017-2021 - Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej; źródło finansowania NCBiR w ramach konkursu BIOSTRATEG 3

          Pracownicy Zakładu Aerobiologii prowadzą badania aerobiologiczne od 1995 roku, początkowo pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbietę Weryszko-Chmielewską. Aktualnie pracami kieruje dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko.
 

Główne kierunki badań:


•    Stały monitoring pyłkowy - ustalanie zawartości oraz dynamiki koncentracji ziaren pyłku roślin alergizujących i zarodników grzybów w powietrzu,
•    Opracowywanie modeli prognostycznych i kalendarzy pyłkowych dla drzew i roślin zielnych wywołujących alergię pyłkową,
•    Ocena wpływu czynników pogodowych na przebieg sezonów pyłkowych.

 

 
 

          Badania umożliwiają ocenę stężenia ziaren pyłku roślin wiatropylnych oraz zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznym, co ma duże znaczenie dla alergologii, fenologii, ekologii, palinologii, fitopatologii oraz klimatologii. Uzyskane dane umożliwiają porównanie zawartości ziaren pyłku i spor w atmosferze różnych regionów Polski, a także różnych części Europy.

Projekty badawcze:


a)    2007-2011 - Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe’ COST ACTION ESO603. Źródło finansowania: UE Projekt ‘EUPOL’
b)    2009-2012 - Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego”;  źródło finansowania MNiSW Wykonawca, Nr projektu badawczego N305 3219/36. 
c)    2019-2021 - CAMS_23 – Provision of EAN Observations, Vienna; źródło finansowania: Copernicus/ECMWF project

          Wyniki badań są sukcesywnie publikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz stanowią podstawę rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

          Aktualnie (2019 r.) prace doktorskie realizują 3 osoby: mgr inż. Jacek Jachuła, mgr inż. Mikołaj Kostryco, mgr inż. Karolina Tymoszuk.